Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Inreseförbuden till Sverige – detta gäller från och med i dag

Publicerad

Vid midnatt trädde förlängningen av det generella inreseförbudet i kraft. Kravet på uppvisande av negativt covid-19-test kvarstår vid inresa från alla länder. Samtidigt upphävdes också de särskilda inreserestriktionerna vid resa från Danmark och Norge. Kravet på att visa upp negativt covid-19-test vid inresa gäller även för resor från dessa länder. Inreseförbuden har förlängts till och med den 31 maj.

– Genom att förlänga det gene­rella inrese­förbudet och kravet på upp­visande av negativt covid-19-test vid inresa från alla länder, minskar risken för ytter­ligare sprid­ning av corona­viruset och att fler människor i vårt sam­hälle insjuknar. På ett ansvars­fullt sätt, i linje med en hem­ställan från Folk­hälso­myndig­heten, upphävs dock de särskilda restrik­tionerna för resor från Danmark och Norge för att under­lätta för de som lever, bor och verkar i våra gräns­regioner, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Det generella inrese­förbudet med krav på att visa upp ett negativt covid-19 test vid inresa gäller, efter förläng­ningen, till och med den 31 maj 2021. Regeringen har dock beslutat att upp­häva de särskilda inrese­restrik­tionerna vid resa från Danmark och Norge. Från och med i dag gäller krav på negativt covid-19-test vid inresa från dessa länder till Sverige, med vissa undan­tag, enligt samma regler som för övriga EES-stater.

Även fort­sätt­nings­vis finns alltså ett gene­rellt inrese­förbud för utländska med­borgare. Vid inresa från EES-länder innebär inrese­förbudet att man inte får resa in i landet om man inte kan visa upp ett negativt covid-19-test vid ankomsten till Sverige. Från länder utanför EU/EES, så kallade tredje länder, är det enbart personer som tillhör ett undan­tag som får resa in i Sverige och då endast om de dess­utom kan visa upp ett negativt covid-19-test. Kravet gäller utländ­ska med­borgare som är 18 år eller äldre, med vissa undan­tag.  Stor­britannien är sedan över­gångs­reglerna efter Brexit löpt ut ett så kallat tredje land och inresor därifrån bör enligt EU:s rekom­menda­tioner regleras på samma sätt som för övriga tredje­länder.

Det negativa covid-19-testet får, liksom tidi­gare, inte vara äldre än 48 timmar räknat från när testet gjordes. För arbets­pendlare och gräns­studenter finns det lätt­nader i den tids­gräns på 48 timmar som annars gäller. Dessa ska kunna visa upp test som är högst en vecka gamla.

Svenska med­borgare har alltid rätt att resa in i Sverige och omfattas inte av vare sig inrese­förbud eller testkrav. Men alla som har varit utom­lands, även svenska med­borgare och personer som är undan­tagna från inrese­förbudet eller kravet på negativt covid-19-test, ska följa Folk­hälso­myndig­hetens rekom­menda­tioner till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst.

För mer informa­tion, se frågor och svar via länken här intill.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.