Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål

Publicerad

Regeringen kommer i morgon att besluta en lag­råds­remiss som inne­bär utökade möjlig­heter att använda tidiga förhör som bevis­ning i brott­mål. Syftet är att få en mer modern, flexi­bel och effek­tiv hand­läggning av fram­för allt stora brottmål.

Ladda ner:

Enligt de nuvarande reglerna ska vittnen och andra förhörs­personer höras i sam­band med huvud­förhand­lingen. Konse­kven­serna blir ofta att för­hören hålls långt efter den inträf­fade händel­sen. Det riskerar att öka påfrest­ningarna på enskilda förhörs­personer och kan leda till att tidigt lämnade upp­gifter ändras eller dras tillbaka helt i domstol.

Lagrådsremiss: Utökade möjligheter att använda tidiga förhör

– Det är ange­läget att tidiga förhör ska kunna använ­das som bevis­ning i fram­för allt större brott­mål. Då är den för­hörda per­sonen mindre påver­kad av vad andra har sagt eller vad som kan ha fram­kommit i media. Det mins­kar också risken för att vittnen och brotts­offer utsätts för hot vilket i sin tur kan få fler att våga vittna, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Regeringens för­slag inne­bär en mer flexi­bel och effektiv hand­­lägg­ning av brott­mål. En utökad möjlig­het att använda tidiga förhör kan ge mer till­förlit­lig bevis­ning. För­slagen kan också leda till kortare häkt­nings­tider och minskad iso­lering av frihets­berövade personer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg