Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål

Publicerad

Regeringen kommer i morgon att besluta en lag­råds­remiss som inne­bär utökade möjlig­heter att använda tidiga förhör som bevis­ning i brott­mål. Syftet är att få en mer modern, flexi­bel och effek­tiv hand­läggning av fram­för allt stora brottmål.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Enligt de nuvarande reglerna ska vittnen och andra förhörs­personer höras i sam­band med huvud­förhand­lingen. Konse­kven­serna blir ofta att för­hören hålls långt efter den inträf­fade händel­sen. Det riskerar att öka påfrest­ningarna på enskilda förhörs­personer och kan leda till att tidigt lämnade upp­gifter ändras eller dras tillbaka helt i domstol.

Lagrådsremiss: Utökade möjligheter att använda tidiga förhör

– Det är ange­läget att tidiga förhör ska kunna använ­das som bevis­ning i fram­för allt större brott­mål. Då är den för­hörda per­sonen mindre påver­kad av vad andra har sagt eller vad som kan ha fram­kommit i media. Det mins­kar också risken för att vittnen och brotts­offer utsätts för hot vilket i sin tur kan få fler att våga vittna, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Regeringens för­slag inne­bär en mer flexi­bel och effektiv hand­­lägg­ning av brott­mål. En utökad möjlig­het att använda tidiga förhör kan ge mer till­förlit­lig bevis­ning. För­slagen kan också leda till kortare häkt­nings­tider och minskad iso­lering av frihets­berövade personer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.