Innehållet publicerades under perioden

-

Satsningar i vårbudgeten för att stärka rättskedjan

Publicerad

Regeringen förstärker myndig­heternas arbete med brotts­bekämp­ning med ytterligare 250 miljoner kronor i vår­budgeten. Sats­ningarna inne­bär bland annat fler åkla­gare, ökad kapa­citet inom landets häkten och anstalter, samt ökad förmåga att komma åt organi­serad brotts­lighet. Regeringens för­slag bygger på en överens­kom­melse mellan regerings­partierna, Center­partiet och Libera­lerna.

De senaste åren har antalet ären­den hos Åklagar­myndig­heten ökat, sär­skilt de som gäller grova och svår­utredda brott. Utveck­lingen avspeg­lades i ett mycket stort antal häktade förra året och har haft bety­dande påver­kan på Åklagar­myndig­hetens verk­sam­het. För att myndig­heten fortsatt ska kunna vara en effek­tiv del av rätts­kedjan behöver antalet åkla­gare öka. Därför föreslår nu rege­ringen att myndig­hetens anslag förstärks med 90 miljoner kronor.

Kriminal­vårdens medel­belägg­ning ökade med cirka 1 000 intagna mellan åren 2018 och 2020. Belägg­nings­situa­tionen i häkte och anstalt är fortsatt ansträngd och myndig­hetens progno­ser visar på en fort­satt ökning. Därför plane­rar Kriminal­vården att kraftigt utöka antalet platser under den kom­mande tioårs­perioden. För att upprätt­hålla kvalitet, effekti­vitet och god säker­het i verk­sam­heten, föreslår rege­ringen att ansla­get ökas med 50 miljoner kronor.

När mål­till­ström­ningen ökar behö­ver också dom­stolar­nas arbete fort­sätta vara effek­tivt och rätts­säkert. För att sats­ningarna på brotts­bekämp­ningen ska bli effek­tiva är det viktigt att dom­stolarna är trygga och stabila och har en väl­funge­rande mål­han­tering. För att säker­ställa att dom­stolarna kan hantera målen med fort­satt hög kvalitet och effekti­vitet före­slår regeringen att anslaget ökas med 50 miljoner kronor.

Vidare föreslår regeringen att ansla­get till Eko­brotts­myndig­heten ska ökas med 30 miljoner kronor för att möta ett ökat antal, och särskilt resurs­krävande, ärenden.

Förstärk­ningen av Tull­verket fort­sätter. Tull­verket har under 2020 förbätt­rat verk­sam­hets­resul­taten med kraftigt ökade beslag av bland annat kokain och skjut­vapen. För att ytter­ligare stärka Tull­verkets roll i rätts­kedjan före­slår rege­ringen att myndig­heten får 20 miljoner kronor för att bland annat snabbare utveckla och göra nödvän­diga förstärk­ningar av viss teknisk utrust­ning. Till exempel har myndig­heten behov av att inför­skaffa nya skannrar.

I och med det ökade antalet ärenden i rätts­kedjan ökar också behovet av utred­ningar och analyser från Rätts­medicinal­verket. I en tid då brotts­lig­heten blir mer komplex blir den tekniska bevis­ningen därtill allt viktigare. Regeringen föreslår därför att myndig­hetens anslag ökas med 10 miljoner kronor.

Regeringen kommer att över­lämna dessa förslag i en kom­mande ändrings­budget till riksdagen.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mer om statens budget

Den 15 april lämnar regeringen den ekonomiska vårpropositionen för 2021 samt vårändringsbudgeten för 2021 till riksdagen.