Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat kommittédirektiv rörande civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap. Britt Bohlin har utsetts till särskild utredare.

Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget pågår sedan 2015 en återuppbyggnad av det civila försvaret. Under 2021 förstärks det civila försvaret med 1 miljard kronor och under kommande år ökar satsningen stegvis, totalt med 4,2 miljarder kronor fram till 2025, enligt regeringens förslag.

Den särskilda utredaren ges i uppdrag att utreda hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat.  

Utredningsuppdraget är ett viktigt led i arbetet med att långsiktigt säkerställa att Sverige har ett civilt försvar som på ett ändamålsenligt sätt skyddar civilbefolkningen, och att viktiga samhällsfunktioner fungerar och bidrar till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Den särskilda utredaren ska bland annat:

  • analysera och ta ställning till vilken betydelse det nuvarande skyddsrumsbeståndet och andra befintliga skyddade utrymmen har som fysiskt skydd för civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium,
  • kartlägga och analysera ansvarsförhållanden och förmåga på lokal, regional och nationell nivå gällande planering och genomförande av utrymning och inkvartering vid höjd beredskap och ytterst krig,
  • analysera och lämna förslag till en stödorganisation som under ledning av en myndighet eller annat offentligt organ kan genomföra insatser exempelvis inför eller i samband med att skyddsrum används eller utrymning och inkvartering genomförs.

Den särskilda utredaren Britt Bohlin har tidigare varit rådsdirektör vid Nordiska rådet och riksdagsledamot under många år. Hon kommer i utredningsarbetet att biträdas av flera sakkunniga och experter.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2022.

Utbyggnaden av det civila försvaret är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.