Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka sjukvården

Publicerad

Regeringen föreslår ytterligare fem miljarder för att stärka sjukvården i budgetpropositionen för 2022. Det handlar bland annat om satsningar på jämställd vård och förlossningsvård, satsningar på sjukvårdspersonalens vidareutbildning och medel till sjukvården för att hantera den vård som fått skjutas upp på grund av pandemin. Regeringen aviserar i budgetpropositionen också införandet av den så kallade familjeveckan under 2022 för att underlätta barnfamiljers vardag.

– Pandemin har visat på styrkan och behovet av vår gemensamma välfärd, men har också synliggjort allvarliga brister. I den här budgeten presenterar vi viktiga satsningar för att stärka välfärden, beta av vårdskulden och förenkla vardagen för svenska barnfamiljer, säger finansminister Magdalena Andersson.

– Personalen i den svenska hälso- och sjukvården har varit central i hanteringen av covid-19-pandemin och de har gjort hjälteinsatser för att rädda liv. Regeringen föreslår nu stora satsningar på sjukvården för att bland annat hantera pandemins effekter, öka tillgängligheten och få fler att vidareutbilda sig, säger socialminister Lena Hallengren.

– Familjeveckan underlättar för föräldrar att kombinera familjeliv och arbetsliv och är därför viktig för att underlätta i vardagen för många familjer, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Tillskott till vården för att hantera pandemins effekter

Tillgängligheten inom hälso- och sjukvården har påverkats stort av utbrottet av covid-19. Pandemin har medfört att många planerade vårdinsatser, så som återbesök och operationer, har behövt ställas in för att prioritera vården av patienter med sjukdomen covid-19 och andra akuta sjukdomar. Detta har lett till att väntetiderna till vård har blivit längre och regionernas förmåga att upprätthålla vårdgarantins tidsgränser har påverkats.

I syfte att fortsätta stödja hälso- och sjukvården i arbetet med att hantera det uppdämda vårdbehov som covid-19 har medfört, föreslår regeringen att det avsätts ytterligare 2 miljarder kronor för riktade insatser för 2022. Regeringen avser att återkomma gällande hur medlen ska användas. Tillsammans med tidigare aviserad politik avsätts 6 miljarder kronor 2022 för att beta av det uppdämda vårdbehovet.

Regeringen föreslår även att ytterligare 345 miljoner kronor avsätts i höstbudgeten för 2021 för att ersätta kommuners och regioners merkostnader för december 2020 till följd av covid-19 eftersom de hittills tillförda medlen inte är tillräckliga.

Regeringen förlänger satsningen för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa

Regeringen har sedan 2015 avsatt medel i överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med målet att alla kvinnor och deras familjer ska känna trygghet och få en säker vård i rätt tid i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Regeringen vill förlänga satsningen även till 2023 och avsätter därför 1,5 miljarder kronor, vilket är samma nivå som sedan tidigare aviserats för 2022.

Regeringen kommer att fortsätta jobba för en säker förlossningsvård, en stärkt hälsa för kvinnor och en jämställd vård. Trots goda resultat från tidigare arbete finns fortfarande betydelsefulla skillnader mellan kvinnors och mäns hälsa, samt mellan olika grupper av kvinnor. Det finns också omotiverade skillnader mellan kvinnors och mäns tillgång till hälso- och sjukvård och kvaliteten på vården.

Fortsatt satsning på personalen inom hälso- och sjukvården

Vikten av att investera i personalen har inte minst aktualiserats med anledning av pandemin. För att attrahera och behålla kompetens krävs trygga anställningar, en god arbetsmiljö och möjlighet till utveckling i arbetet.

Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen 2022 att 2 miljarder kronor fortsatt ska avsättas årligen för en personalsatsning inom hälso- och sjukvården 2022–2023. För att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till betald specialistutbildning föreslår regeringen vidare en fortsatt stärkt möjlighet till betald specialistutbildning för sjuksköterskor om 100 miljoner 2023, vilket innebär att det avsätts totalt 500 miljoner.

Riksdagen initierade under 2021 en satsning på fler platser på specialistundersköterskeutbildning inom yrkeshögskolan. Satsningen var en del i en strävan mot ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Regeringen föreslår att 30 miljoner kronor tillförs även för 2022, så att utbildningen på de nya platserna ska kunna slutföras. Regeringen avser också att tillföra 41 miljoner kronor under 2023. Dessa belopp inkluderar studiemedel.

Fler ska kunna studera till vårdyrken

Sverige har ett stort behov av fler personer som vill arbeta inom vården och nu vill fler utbilda sig till olika vårdyrken. För att universitet och högskolor ska kunna ta emot fler studenter krävs att det finns tillgång till verksamhetsförlagd utbildning, så kallade VFU-platser. Bristen på sådana platser är i nuläget en av de största flaskhalsarna för att lärosätena ska kunna utbilda fler sjuksköterskor.

Regeringen föreslår att 25 miljoner kronor avsätts 2022 och 50 miljoner kronor årligen från och med 2023 för att möjliggöra en ökning av lärosätenas ersättning till kommuner och regioner för VFU-platser. Den ökade ersättningen förutsätter att huvudmännen gör ett tydligt åtagande för sin medverkan i sjuksköterskeutbildningarna med fokus på att ta fram fler VFU-platser och kommer att följas upp under kommande år.

Utöver det avsätts 2 miljoner kronor årligen 2022–2024 till Universitetskanslersämbetet för stöd till förstärkt VFU-samordning.

En decentraliserad vårdutbildning i hela landet

Decentraliserade vårdutbildningar och vårdutbildningar på distans är en viktig del av arbetet för att möta behovet av utbildad personal i hela landet. Inom många av dessa utbildningar finns delar som behöver bedrivas på plats, till exempel praktiska moment som verksamhetsförlagd utbildning. För att utbildningen ska vara tillgänglig för studenter i hela landet kan utbildningen eller delar av den behöva bedrivas på flera orter vilket kan innebära ökade kostnader, särskilt om avstånden är stora.

Regeringen satsar 20 miljoner kronor 2022–2030 på decentraliserad vårdutbildning vid ett antal lärosäten i landet. Satsningen ökar förutsättningarna för att fler ska utbilda sig till exempelvis sjuksköterska eller specialistsjuksköterska.

Tillskott för att möjliggöra fortsättning av pågående arbete inom hälso- och sjukvård

Regeringen föreslår att anslaget Bidrag till Folkhälsa- och sjukvård ökas med en miljard kronor 2022 som ett tillskott för att möjliggöra fortsättning av pågående arbete inom hälso- och sjukvård.

Familjeveckan införs under 2022

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att införandet av en familjevecka påbörjas. Reformen beräknas kosta 3,2 miljarder kronor under 2022, och föreslås träda i kraft den 4 april 2022. Familjeveckan är en rättvishetsreform för löntagare som inte kan jobba hemma och deras barn. Den bidrar till att skapa en ökad jämlikhet mellan arbetande föräldrar, för vilka arbetsvillkor och möjlighet till flexibilitet kan variera kraftigt. Förmånen ska kunna lämnas till föräldrar som har barn som är mellan fyra och sexton år gamla när en förälder avstår från förvärvsarbete under en dag när det till exempel är lov eller studiedag för skolpersonalen och skolan därför är stängd.

Förmånen föreslås kunna lämnas under högst tre dagar per år till en förälder som har gemensam vårdnad om samtliga sina barn och under högst sex dagar per år till en förälder som har ensam vårdnad om barn.

Försäkringskassan ska handlägga den nya förmånen och i budgetpropositionen föreslår regeringen därför att myndigheten får ett utökat anslag med ca 290 miljoner kronor årligen från 2022. Medlen ska gå till utveckling av nya system för bland annat ärendehantering.

 

Stärkt sjukård (miljoner kronor) 2021* 2022 2023 2024
Uppskjuten vård pga. covid-19 2000
Förlängd satsning förlossningsvård och kvinnors hälsa 1500
Personalsatsning i hälso- och sjukvården 2000 2100
VFU-samordnare 2 2 2
VFU-satsning vårdutbildning 25 50 50
Decentraliserad vårdutbildning 20 20 20
Specialistundersköterskor YH inkl. studiemedel 30 41
Tillskott för att möjliggöra fortsättning av pågående arbete inom hälso- och sjukvård 1000
Tillskott till statsbidraget för merkostnader pga. covid-19, december 2020 345
Summa 345 5077 3713

72

 

Införande av familjeveckan (miljoner kronor) 2021* 2022 2023 2024
Familjeveckan 3194 3810 3888
Försäkringskassans förvaltningsanslag 15 293 293 293
Summa 15 3487 4103 4181

*Medlen för 2021 avsätts i höstbudgeten för 2021.

Presskontakt

Darina Agha
T.f. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.