Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Myndigheter ska stärka sitt arbete för barns rättigheter

Publicerad

Att kunskapen om barnets rättigheter ökar bland statliga myndigheter, kommuner och regioner är en förutsättning för att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken. Regeringen har därför beslutat att kunskapslyftet för barns rättigheter ska fortsätta och fördjupas. Sju myndigheter fortsätter sitt deltagande och ytterligare tre myndigheter kommer att få verksamhetsanpassade uppdrag. Barns och ungas egna erfarenheter och åsikter ska tas tillvara i arbetet.

Kunskapslyftet syftar till att höja kunskapen och stärka kompetensen om barnkonventionen och barnets rättigheter hos offentliga aktörer. Regeringen har beslutat att tio statliga myndigheter ska delta i kunskapslyftet under 2022. Myndigheterna får i uppdrag att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter med stöd från Barnombudsmannen och i förekommande fall stärka detta arbete. Sju av dessa myndigheter påbörjade sitt arbete under 2021 och fortsätter sitt uppdrag. Tre myndigheter får fördjupade verksamhetsanpassade uppdrag i särskilt angelägna barnrättsfrågor under 2022:

  • Statens institutionsstyrelse ska utveckla sitt våldsförebyggande arbete med målet att motverka konflikter som leder till hot och våld i mötet med särskilt utsatta barn och ungdomar. I uppdraget ska barns och ungas egna erfarenheter och åsikter beaktas vid utvecklingen av arbetssätt och metoder.
  • Folkhälsomyndigheten ska analysera och redogöra för konsekvenser för barns och ungas hälsa med anledning av Covid-19-pandemin. Fokus ska ligga på att beskriva konsekvenser i hälsa för barn som lever i särskilt utsatta situationer. I uppdraget ingår även att inhämta och redogöra för barns och ungas erfarenheter av hur pandemin har påverkat hälsan.
  • Socialstyrelsen ska arbeta vidare med att ta fram och sprida ett stöd- och informationsmaterial till socialtjänst och hälso- och sjukvården i syfte att öka medvetenheten och kunskapen om våld mot barn med funktionsnedsättning.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har ett uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner. Det uppdraget kommer att fortsätta och fördjupas genom ett ökat fokus på barns delaktighet.

Barnombudsmannen får i uppdrag att under 2022 fortsätta stödja statliga myndigheter i arbetet med att säkerställa den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter. Myndigheten ska också fortsätta att samverka med länsstyrelserna i deras uppdrag att samordna, utveckla och stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i regioner och kommuner. Barnombudsmannen får också fortsatt uppdrag att genomföra stödinsatser om tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

 

Myndigheter som deltar i kunskapslyftet för barnets rättigheter 2022

Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassan, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens kulturråd, Statistiska centralbyrån, Statens medieråd, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen.

Myndigheter som tidigare deltagit i kunskapslyftet

Boverket, Diskrimineringsombudsmannen, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Jämställdhetsmyndigheten, Konsumentverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Skolinspektionen, Skolverket och Åklagarmyndigheten.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström