Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen för att fler ska komma i arbete

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om regleringsbrev för 2022 för Arbetsförmedlingen. I regleringsbrevet tydliggörs regeringens prioriteringar för myndighetens arbete under 2022.

Den huvudsakliga styrningen av Arbetsförmedlingen finns i myndighetens instruktion. I det årliga regleringsbrevet kan regeringen utöver detta ange prioriteringar och närmare styrning för det kommande året. Arbetsförmedlingens mål för 2022 är bland annat att myndigheten ska arbeta för att andelen som övergår till arbete ska öka, särskilt bland dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösheten ska minska. Andelen som övergår till reguljär utbildning ska öka. Antalet deltagare i utvecklade matchningstjänster ska öka samtidigt som det fortsatt ska finnas en bredd av andra arbetsmarknadspolitiska insatser som arbetssökande kan anvisas till, t.ex. genom anskaffning, samverkan, överenskommelser eller genom att de utförs i egen regi.

- För att kunna bryta segregationen behöver fler utrikesfödda kvinnor komma i arbete. Alla ska ha rätt till den självständighet som ett arbete och en egen inkomst ger, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

För 2022 får Arbetsförmedlingen bland annat följande uppdrag:

Likvärdigt stöd och likvärdig service i hela landet

Arbetsförmedlingen ska ha en ändamålsenlig lokal närvaro för att ge stöd till arbetssökande som behöver fysiska möten, samverka med andra aktörer, främja lokala och regionala projekt i samverkan, upprätthålla kunskap om lokala och regionala arbetsmarknader, och säkerställa ändamålsenliga arbetsgivarkontakter.

Arbetsförmedlingen ska, i jämförelse med situationen i slutet av 2021, öka den kontinuerliga fysiska närvaron som sker i egen regi, genom servicekontor eller genom samverkan med kommunerna. Möjligheterna för arbetssökande att vid behov boka fysiska möten med myndighetens personal ska öka.

Jämställdhetsintegrering i myndigheten

Arbetsförmedlingen ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomgående införlivas i myndighetens beslutsfattande, på alla nivåer och i alla delar av de processer som påverkar kvinnor och män.

Förbereda för reformering och kontroll och uppföljning av leverantörer

Arbetsförmedlingen ska fortsätta förbereda genomförandet av reformeringen. I uppdraget ingår bl.a. att säkerställa att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är träffsäker och enhetlig och att arbetssökande prövas mot den bredd av insatser som finns hos Arbetsförmedlingen och som utförs av t.ex. leverantörer, kommuner eller i Arbetsförmedlingens egen regi.

Arbetsförmedlingen ska också säkerställa system för kontroll, uppföljning och utvärdering av tjänster som utförs av leverantörer. Det handlar bl.a. om att alla deltagare ska ges ett ändamålsenligt stöd och att oseriösa aktörer, fusk och felaktiga utbetalningar ska motverkas.

Personer med nedsatt arbetsförmåga

Minst hälften av rekryteringen till skyddat arbete hos Samhall ska komma från de prioriterade grupper som Samhall och Arbetsförmedlingen gemensamt definierat. Syftet är att ytterligare stärka styrningen mot att de som har störst behov också ska få del av insatsen.

Arbetsförmedlingen uppdras att redovisa hur myndigheten säkerställer att det sker en kontinuerlig uppföljning av inskrivna som har begränsad arbetsförmåga på grund av ohälsa, samt redovisa hur de säkerställer en process som, när så är påkallat, involverar andra aktörer såsom hälso- och sjukvården, Försäkringskassan eller kommunen.

Regeringen har även beslutat om fortsatt gemensamt uppdrag till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att stödja den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning så att hon eller han utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein