Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fiskerättigheter ska utredas vidare

Publicerad

Regeringen har uppdragit åt Havs- och vattenmyndigheten att ta fram en fördjupad analys av överlåtbara fiskerättigheter i det svenska fisket efter bottenlevande arter. Myndigheten har tidigare föreslagit att införa ett system med fleråriga fiskerättigheter men samtidigt lyft fram ett antal frågor som behöver utredas vidare. Myndigheten får därför i uppdrag att närmare beskriva hur olika möjligheter och risker bäst kan hanteras, och analysen ska redovisas i januari 2023.

I det svenska fisket efter bottenlevande arter (exempelvis torsk, havskräfta och räka) finns i dag möjligheter för yrkesfiskare att genom byten eller handel överföra fiskemöjligheter mellan sig på årsbasis. Systemet innebär en större flexibilitet för den enskilde fiskaren att till exempel hantera olika bifångster och kan säkerställa att svenska kvoter nyttjas mer rationellt. Havs- och vattenmyndigheten har i ett tidigare regeringsuppdrag föreslagit att dessa individuella fiskerättigheter ska gälla över flera år, så som i dag är fallet i det så kallade pelagiska fisket efter sill, makrill och skarpsill med mera.

Havs- och vattenmyndigheten har pekat på flera fördelar med en längre giltighetstid på fiskerättigheterna, däribland möjligheter till förenklat regelverk, ökad lönsamhet för företagen och bättre incitament för investeringar. Samtidigt finns det flera frågor som enligt myndigheten behöver utredas vidare, inte minst hur ett system kan ta hänsyn till småskaligt kustnära fiske. Eventuella effekter på fiskbestånden och på lokala landningar är andra exempel på frågor som myndigheten nu får i uppdrag att titta närmare på.

– Detta är en viktig fråga för fiskenäringen och för fiskets framtid. För att regeringen ska kunna ta ställning är det centralt med ytterligare analysarbete, i nära dialog med fiskets organisationer och andra berörda intressenter, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney