Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen tillåter slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillåta slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun. Regeringen har också beslutat att tillåta den inkapslingsanläggning som behövs för att hantera det använda kärnbränslet i Oskarshamns kommun.

– Vi och Finland är först i världen med att ta ansvar för kärnavfallet. Det här blir ett säkert slutförvar som ger trygghet för både miljö och människa. Dessutom ger det långsiktiga förutsättningar för svensk elförsörjning och svenska jobb, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen till ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Regeringen bedömer att ansökningarna uppfyller kraven i miljöbalken och i kärntekniklagen och tillåter därför att inkapslingsanläggningen och slutförvaret anläggs.

– Tekniken och kapaciteten finns. Det är oansvarigt att låta kärnavfallet ligga kvar i vattenbassänger år efter år utan beslut. Vi ska inte överlämna ansvaret till våra barn och barnbarn. Vår generation ska ta ansvar för vårt avfall. Därför tillåter regeringen nästa steg i prövningsprocessen. Alla kan känna sig trygga med att processen fortsätter via mark- och miljödomstolen och den stegvisa prövningen under Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar, säger Annika Strandhäll.

Metoden som används, KBS-3, bygger på att tre barriärer – kopparkapslarna, bentonitleran runt dem och själva urberget – tillsammans skyddar människor och miljön från skadlig strålning. Regeringen ställer sig bakom Strålsäkerhetsmyndighetens expertbedömning att tekniken för slutförvaret är den bästa möjliga och att metoden med de tre barriärfunktionerna är säker och uppfyller kraven i lagstiftningen, även i ett mycket långt tidsperspektiv.

– Slutförvaret är sedan lång tid noga utrett och förberett. Forskning har pågått sedan 1970-talet. Domstolen och Strålsäkerhets­myndigheten granskade ansökan från 2011 till 2018 då ärendena överlämnades till regeringen. Tack vare omfattande forskning, förarbete och säker teknik har regeringen nu kunnat fatta det här beslutet. Processen fortsätter och metoden förfinas med ytterligare forskning och utveckling, säger Annika Strandhäll.

Regeringen lämnar nu över ärendet enligt miljöbalken till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som ska lämna tillstånd och föreskriva närmare villkor för verksamheten. SKB har i och med regeringens beslut fått tillstånd enligt kärntekniklagen. Beslutet har villkoret att Strålsäkerhetsmyndigheten ska göra en fortsatt stegvis prövning, där kommande forskning och teknikutveckling kommer vara en del i den fortsatta processen.

Presskontakt

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin