Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen beslutar om reformpaket för mer ordning och reda på vägarna

Publicerad

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ändringar i yrkestrafiklagen och lagen om utstationering av arbetstagare. Syftet är att förarna ska få bättre arbetsvillkor och att det ska vara sund konkurrens för svenska vägtransportföretag.

– Regeringen har genomfört ett omfattande reformpaket för att skapa ordning och reda på vägarna. Nu föreslår vi ytterligare åtgärder för schysta villkor och sund konkurrens inom yrkestrafiken. Svenska löner och villkor ska gälla på vägarna och det blir hårdare tag mot fusket i branschen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Genom de föreslagna ändringarna genomförs den sista delen av ett större EU-rättsligt reformpaket, det så kallade Mobilitetspaketet. Paketet ska förbättra arbetsvillkor och sociala förhållanden för förare och förenkla samt förstärka regelverken.

Paketet ska också motverka illojal konkurrens. Även kraven på dem som bedriver yrkesmässig trafik skärps.

Tydligare regler för transportföretag, förare, myndigheter och transportköpare kommer bland annat leda till sundare konkurrensförhållanden för svenska transportföretag. De kommer också leda till att svenska myndigheter får förbättrade kontrollmöjligheter, vilket kan leda till högre löner och bättre sociala villkor för förare.

Tidigare har regeringen genomfört:

  • Bättre arbetsvillkor för förare med krav på rimliga kör- och vilotider
  • Nya och skärpta regler för cabotagetransporter
  • Utökade kontroller samt skärpta sanktioner vid fusk

Regeringen remitterar idag ett förslag till Lagrådet om nya regler som anpassar utstationeringsregelverket till vägtransportområdet och bland annat klargör att utstationering av förare ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Detta ska göras genom att en särskild deklaration ges in.  De nya reglerna kommer underlätta kontroller av att utstationeringsregelverket följs.

Regeringen föreslår en regel som klargör att utstationering gäller när förare kör inrikestransporter, till exempel cabotagetransporter, i Sverige för utlandsetablerade transportföretag. Men utstationering kan även gälla vid internationella transporter.

Om yrkesförare inte kan visa en kopia av deklarationen vid en vägkontroll ska transportföretaget betala en sanktionsavgift. Vidare föreslås ett straffrättsligt ansvar för en beställare av en transport, om transporten utförs av ett utlandsetablerat transportföretag med en utstationerad förare utan att en deklaration har lämnats in.

Bestämmelserna i yrkestrafiklagen om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att få bedriva yrkesmässig trafik anpassas till den ändrade EU-förordningen.

Det föreslås även att regeringen ska kunna meddela sanktionsavgifter vid överträdelser av vissa regler på yrkestrafik- och taxitrafikområdet.   

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 15 juni 2022.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Fakta:

Den 15 juli 2020 antogs inom EU ett antal rättsakter inom vägtransport-området. Rättsakterna benämns ofta mobilitetspaketet och syftar bland annat till att säkerställa bättre arbetsvillkor och sociala förhållanden för förare och förenkla för vägtransportföretag samtidigt som möjligheterna att kontrollera att regelverken följs förstärks och illojal konkurrens motverkas. Även kraven på dem som bedriver yrkesmässig trafik skärps.

Mobilitetspaketet handlar bland annat om:

• Bättre arbetsvillkor för förare med krav på rimliga kör- och vilotider, så att förare inte ska tvingas vara ute på vägarna under långa perioder utan vila eller bo på parkeringsplatser. (Dessa ändringar började gälla den 20 augusti 2020.)

• Förtydligade regler kring utstationering av förare för att möjliggöra att svenska löner och villkor ska gälla i Sverige. Den lagrådsremiss som nu presenterats behandlar särskilt reglerna om utstationering.

• Skärpta regler för under vilka omständigheter utländska transportföretag får bedriva tillfälliga inrikestransporter, så kallade cabotagetransporter i ett annat land.

• Nya regler för cabotagetransporter. Bland annat ett borttagande av det så kallade cabotageundantaget för kombitransporter – godstransporter med olika transportslag – som gjort att utländska åkerier kunnat bedriva permanent verksamhet i Sverige. Detta för att komma åt missbruket med kombitransporter från utländska åkerier. (De nya reglerna börjar gälla den 21 februari 2022.)

Slutligen innebär mobilitetspaketet också förbättrade kontrollmöjligheter samt skärpta sanktioner vid fusk.

Om cabotagetransporter:

Utländska åkerier som är registrerade i ett EU-land har under vissa förutsättningar rätt att genomföra tillfälliga inrikestransporter inom ett annat EU-land. Detta kallas för cabotagetransporter.

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.