Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett modernt offentligt belöningssystem och förändringar av de allmänna flaggdagarna

Publicerad

I dag har regeringen över­lämnat en proposition med förslag till riktlinjer för ett nytt och modernt offentligt belönings­system. I propositionen finns också förslag på förändringar i regleringen av de allmänna flagg­dagarna.

Staten behöver bli bättre på att upp­märk­samma och synliggöra insatser som är av stor betydelse för andra enskilda eller för vårt samhälle. Regeringen har därför föreslagit riktlinjer för ett nytt och modernt offentligt belönings­system.

Prop. 2021/22:232 Ett modernt offentligt belönings­system och de allmänna flagg­dagarna

– Det här är ett fint sätt att uttrycka upp­skattning och tack­samhet till personer som på ett eller annat vis har genomfört en extra­ordinare insats som har stor betydelse för samhället, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Belönings­systemet ska upp­märk­samma och belöna förtjänst­fulla insatser som går utöver det som kan förväntas av en person inom det område där personen verkar. Det kan till exempel vara en modig liv­räddande insats, en veten­skaplig bedrift eller en insats av stor betydelse för Sverige. Insatserna ska vara av sådant slag att de bör belönas på en nationell nivå med en av Sveriges främsta utmärkelser: en ordens­utmärkelse inom någon av de statliga ordnarna eller en av regeringens utmärkelser.

Det nya moderna belönings­systemet ska lyfta fram de insatser som är värda att belönas oavsett en persons ställning i samhället och oavsett var inom sam­hället insatsen har utförts. För att öka möjlig­heten att identifiera belönings­värda insatser föreslår regeringen att vem som helst ska få nominera till utmärkelser. Ett självständigt råd ska granska nomi­neringarna och lämna förslag till ordens­utmärkelser.

Tilldelandet av utmärkelser inom det statliga ordens­väsendet ska åter­upptas i sin helhet i det centrala belönings­systemet. En nyhet i förhål­lande till dagens ordning är att svenska med­borgare ska kunna tilldelas ordnar inom det statliga ordens­väsendet.

I propositionen föreslår regeringen också riktlinjer om Sveriges allmänna flaggdagar. Rikt­linjerna innebär att dagen för val till Europa­parla­mentet blir ny allmän flagg­dag och att de allmänna flagg­dagarna med koppling till det svenska kunga­huset efter nästa tronskifte endast ska omfatta regentens födelsedag och tron­följarens födelsedag från det år tron­följaren fyller 18 år. Några andra ändringar bland de allmänna flagg­dagarna föreslås inte.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren