Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förstärkt nationell samverkan och samordning ska förebygga våldsbejakande extremism

Publicerad

Sverige befinner sig i ett försämrat säkerhets­läge, med ett ökat attentats­hot från terrorister och vålds­bejakande extremister. Det försämrade säkerhets­läget kräver ytter­ligare åtgärder, inte minst i det före­byggande arbetet mot radikali­sering och vålds­bejakande extremism.

Brotts­före­byggande rådet (Brå) får därför i uppdrag att stärka samverkan mellan myndig­heter och andra relevanta aktörer för att före­bygga radikali­sering och spridning av vålds­bejakande extremism. Uppdraget ska genom­föras inom ramen för verk­samheten vid Center mot vålds­bejakande extremism (CVE) vid Brå.

Ladda ner:

I och med det försämrade säker­hets­politiska läget i Sverige behöver det före­byggande arbetet mot vålds­bejakande extremism stärkas och utvecklas ytterligare, med fokus på dialog och trygg­hets­skapande åtgärder.

– Vi har ett allvarligt säker­hets­läge. Det måste mötas både med åtgärder som har mer direkt effekt, och med åtgärder som stärker vår lång­siktiga mot­stånds­kraft. Center mot vålds­bejakande extremism har en central roll i det före­byggande arbetet, och med det här upp­draget intensi­fieras detta arbete ytter­ligare, säger justitie­minister Gunnar Strömmer. 

– Jag välkomnar regeringens uppdrag som betonar vikten av det förebyggande arbetet och myndigheters samverkan. Det behövs förstärkning i en tid med gemensamma säkerhetsutmaningar för vårt samhälle, säger Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism. 

I uppdraget ingår att:

  1. Stärka samverkan mellan nationella myndig­heter.
  2. Utveckla sam­ord­ningen mellan den nationella, regionala och lokala nivån.
  3. Stärka och utveckla dialogen mellan myndig­heter och tros­sam­funden och andra aktörer i det civila samhället.

Uppdraget inleds direkt och ska ske i sam­verkan med Myndig­heten för sam­hälls­skydd och beredskap, Myndig­heten för stöd till tros­samfund, Myndig­heten för psyko­logiskt försvar, Myndig­heten för ungdoms- och civil­sam­hälles­frågor, Polis­myndig­heten, Social­styrelsen och Säker­hets­polisen. Dialog ska föras med tros­samfund och andra relevanta aktörer, till exempel med föreningar och organisa­tioner i civila sam­hället och med Sveriges Kommuner och Regioner.

Senast den 29 augusti 2024 ska uppdraget redovisas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet).

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide