Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Brunei

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Brunei samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

De medborgerliga och politiska rättigheterna i Brunei är begränsade. Undantagstillstånd råder i landet sedan 1962 och val till det lagstiftande rådet har inte hållits sedan dess.

Under 2014 infördes den första av tre faser av strafflagstiftning enligt sharia-systemet. Systemet tillämpas parallellt med annan existerande lagstiftning (common law). Sharia-systemet omfattar med vissa undantag såväl landets muslimska som icke-muslimska befolkning, inklusive utlänningar. Från regeringens sida framhålls att de mycket stränga beviskrav som råder inom sharia-systemet innebär att sannolikheten för att dess hårdaste straff, så som stympning (avhuggning av kroppsdelar) eller stening (till döds), ska tillämpas är mycket liten. Spöstraff tillämpas.

Inskränkningar i press- och yttrandefrihet förhindrar en diskussion om sultanens sätt att styra landet. Kritik mot sultanen och det övriga kungahuset är straffbart och självcensur iakttas av både media och enskilda. Begränsningar finns även vad gäller förenings- och mötesfrihet.

Brunei är ett ekonomiskt välmående land där medborgarna har tillgång till statligt subventionerade bostäder, kostnadsfri utbildning upp till universitetsnivå samt hälsovård av god standard. Drygt 21 000 personer, däribland delar av Bruneis etniskt kinesiska minoritet, är statslösa trots att de är födda och uppvuxna i Brunei.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.