Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Irland

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Irland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Irland är en parlamentarisk demokrati och en fungerande rättstat och på Transparency International index för upplevd korruption rankas landet som 19 av 176 år 2016. Medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter garanteras i grundlagen och i olika rättsakter vilka generellt respekteras väl. Levnadsstandarden är god, men välståndet är ojämnt fördelat och kvardröjande fattigdom finns fortfarande.

Irland strikta abortlagstiftning inskränker allvarligt kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Lagen likställer fostrets och den blivande moderns rätt till liv och abort är förbjudet förutom när det är en uppenbar fara för kvinnans liv. Kvinnor är även underrepresenterade i politiska församlingar och på arbetsmarknaden.

Kritik har riktats mot situationen i ett fåtal av landets fängelser, vilka är överbelagda och uppvisar bland annat sanitära brister.

Den irländska asylprocessen har fått kritik för att vara alltför byråkratisk och långdragen.

Rapporter finns om diskriminering av resandefolket och av personer med utländsk bakgrund.

Under 2015 antogs en lag mot barnaga och rätten att ingå samkönade äktenskap blev efter en folkomröstning grundlagsskyddade.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.