Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Östtimor

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Östtimor samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Vid Östtimors frigörelse från Indonesien 1999 låg landets institutioner och samhällsstrukturer i spillror. Stora framsteg gjorts i återuppbyggnaden av samhället och dess institutioner. Östtimor har idag ett relativt väl fungerande demokratiskt system med regelbundna fria och rättvisa val och lagstiftningen är i hög utsträckning utformad i enlighet med grundläggande principer om de mänskliga rättigheterna.

En rad allvarliga utmaningar kvarstår. Landets ekonomi är trots oljeintäkter outvecklad och stora delar av befolkningen lever i fattigdom och saknar adekvat tillgång till mat, vatten, sjukvård, utbildning och arbete.

Rättsväsendet och statsförvaltningen lider av omfattande kapacitetsbrist och rättssystemets oberoende undergrävs av politisk inblandning. Lagar och domstolsbeslut skrivs på portugisiska, vilket endast en liten del av befolkningen talar. Polisväsendet saknar kunskap om mänskliga rättigheter och brukar regelbundet övervåld. Straffrihet för brott begångna under den indonesiska ockupationen påverkar offren negativt.

Situationen för kvinnor är särskilt besvärlig. Tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård är begränsad. Sexuellt och fysiskt våld i hemmet är utbrett. Brister i rättssystemet och tillämpning av informella rättssystem som är diskriminerande mot kvinnor förekommer i hög utsträckning på landsbygden.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.