Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Slovakien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Slovakien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Respekten för rättsstatens principer är allmänt sett god i Slovakien, men förekomsten av korruption inom olika samhällsfunktioner, inte minst rättsväsendet, utgör ett problem. Det senaste parlamentsvalet ägde rum i mars 2016 och var fritt och rättvist. Kvinnor är dock underrepresenterade i det politiska livet och på ledande positioner i näringslivet, liksom minoritetsgrupper inklusive romer. Oberoende inhemska och internationella organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter verkar fritt i Slovakien. Respekten för pressfrihet i landet är allmänt sett god, men strikta ärekränkningslagar uppges leda till viss självcensur. Negativa offentliga uttalanden om islam, muslimer och flyktingar har påverkat den muslimska minoritetens åtnjutande av mänskliga rättigheter negativt och nya regelverk om religiösa samfund har försvårat för religiösa minoriteters möjligheter att utöva sin religion. Det finns ett etablerat motstånd mot flyktingmottagande i Slovakien och antalet inkomna och beviljade asylansökningar är lågt. Den romska minoriteten är utsatt för omfattande diskriminering inom både offentlig och privat sektor. Våld, inklusive sexuellt våld mot kvinnor och barn förekommer. hbtq-personer diskrimineras vad gäller utövandet av sina mänskliga rättigheter. Tillgänglighetssituationen för personer med funktionsnedsättningar är svår och funktionsnedsatta kvinnor och romer riskerar att utsättas för multipel diskriminering.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.