Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Ds 2015:8

Publicerad Uppdaterad

Regeringen föreslår en tredje reserverad månad i föräldrapenningen. Syftet är att åstadkomma ett mer jämställt uttag av föräldrapenning, vilket stärker barns rätt till båda sina föräldrar.

Ladda ner:

Förslaget syftar även till att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Idag är två månader i föräldrapenningen reserverade för vardera föräldern. Förslaget föreslås börja gälla den 1 januari 2016 för barn födda eller adopterade från och med den 1 januari 2016.

Förslaget är ute på remiss till den 1 april 2015. Bland remissinstanserna finns Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Pensionsmyndigheten, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket, LO, TCO, SACO, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Barnombudsmannen, RFSU och RFSL. Regeringen kommer att lägga fram ett förslag till förändring av lagstiftningen (en proposition) till riksdagen i maj 2015.

Föräldrar tar inte ut föräldrapenning på ett jämställt sätt

Nuvarande uttag av föräldrapenning är inte jämställt. Kvinnor tar ut betydligt högre del av föräldrapenningen än män. Det kan medföra att det tidigt etableras en uppdelning av hem- och omsorgsarbetet som innebär att kvinnor får en ökad börda för det arbetet och samtidigt en längre frånvaro från arbetsmarknaden till följd av långa föräldraledigheter, deltidsarbete och högre uttag av tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn).

Jämställdheten på arbetsmarknaden

Frånvaron från arbetsmarknaden kan få effekter på kvinnors arbetsmarknadssituation, med såväl en sämre löneutveckling som sämre karriärmöjligheter i förhållande till män. Men även lägre pension. Män kan å andra sidan möta hinder på arbetsmarknaden mot längre föräldraledighet eller deltidsarbete.

Föräldraledigheten och hur den fördelas mellan män och kvinnor, mätt i form av uttag av föräldrapenning, har därför en betydande påverkan på hur jämställdheten på arbetsmarknaden utvecklas. Det finns med den bakgrunden behov av att vidta åtgärder som gör att omsorgen om ett barn och hemarbetet fördelas på ett mer jämställt sätt mellan föräldrarna.

Ytterligare 30 dagar reserveras för vardera föräldern

Förslaget innebär att ytterligare 30 dagar för vilka det kan betalas ut föräldrapenning på sjukpenningnivå ska reserveras för vardera föräldern.

Det innebär att 180 av de totalt 390 dagar för föräldrapenning på sjukpenningnivå inte kommer att vara möjliga för föräldrarna att avstå till varandra. Det skapar starka incitament för den förälder som i dag inte tar ut lika många dagar att ta ut föräldrapenning under fler dagar, oftast pappor. De reserverade dagarna inom föräldrapenningen utgör i sig ett incitament för föräldrarna att ta ut föräldrapenningen eftersom det inte går att överlåta föräldrapenningrätt för dessa till den andra föräldern.

Följdändringar i jämställdhetsbonusen

Som en följd av förslaget att antalet reserverade dagar ska utökas från 60 per förälder till 90 per förälder bör det göras en följdändring när det gäller jämställdhetsbonusen. Därför föreslås det att de 90 första dagarna där en förälder ensam har tagit ut föräldrapenning på grund- eller sjukpenningnivå inte ska ingå i underlaget för beräkning av jämställdhetsbonus.

Det innebär att för föräldrar för vilka den föreslagna ordningen kommer att gälla kan det maximala bonusbeloppet uppgå till 10 500 kronor och om föräldrarna tar ut föräldrapenning för samtliga de så kallade dubbeldagarna, 7 500 kronor.

Tidplan och genomförande

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Nuvarande bestämmelser ska fortfarande gälla för föräldrapenning och jämställdhetsbonus för barn som är födda före det datumet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • En mer jämställd föräldrapenning

    Regeringen föreslår att ytterligare 30 dagar för vilka det kan betalas ut föräldrapenning på sjukpenningnivå ska reserveras för vardera föräldern.