Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Skattereduktion för förvärvsinkomster Fi2020/02955/S1

Publicerad

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2021 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2021, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

I promemorian föreslås att det införs en skattereduktion för fysiska
personer med förvärvsinkomster. Två alternativa utformningar föreslås. I det ena alternativet föreslås skattereduktionen vara 1 700 kronor per år och ges till personer med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan
40 000 kronor och skiktgränsen för statlig inkomstskatt (för beskattningsåret 2020 är skiktgränsen 509 300 kronor). I det andra alternativet ges skattereduktionen utan begränsning till skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Skattereduktionen uppgår då i stället till 1 300 kr.

Förslaget föranleder ändringar i lagen om avräkning av
utländsk skatt, inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas
första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
18 augusti 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut