Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Offentlighetsprincipen i fristående skolor Dir. 2014:91

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska lämna förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i fristående skolor och göra konsekvensanalyser av en sådan reglering. Utgångspunkten ska vara att finna former för ett genomförande som inte onödigtvis ökar den administrativa bördan för skolorna, förvaltningar och huvudmän för fristående skolor. En utgångspunkt är också att elevernas integritet ska skyddas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

 • Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

  Promemorian innehåller en analys av om lagförslagen i lagrådsremissen Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor (U2018/00617/GV) behöver kompletteras för att offentlighetsprincipen ska kunna införas hos huvudmän för fristående skolor som är börsnoterade aktiebolag eller dotterbolag till börsnoterade aktiebolag.

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ökad insyn i fristående skolor

  Utredningen föreslår – i enlighet med utgångspunkten i direktiven – att offentlighetsprincipen ska införas hos huvudmän för fristående skolor.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska också gälla hos enskilda som godkänts som huvudmän för fristående skolor. Huvudmännen ska jämställas med myndigheter vid tillämpningen av OSL, vilket innebär att anställda och uppdragstagare i verksamheten ska omfattas av meddelarskydd enligt OSL i stället för lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. Regeringen föreslår vidare att arkivlagen ändras, så att samma regler gällande arkivering av handlingar gäller för såväl kommunala myndigheter som för huvudmän för fristående skolor.

Proposition (1 st)

 • Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen

  I denna proposition föreslås att en hänvisning i 6 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen till den tidigare förvaltningslagen ändras så att den hänvisar till motsvarande bestämmelser i den nuvarande förvaltningslagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Laddar...