Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen (U 2015:01) Dir. 2015:82

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 mars 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. föreslå åtgärder för att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (dir. 2015:31). Utredaren ska nu även ta ställning till förslagen i Yrkesprogramsutredningens delbetänkande En yrkesinriktning inom teknikprogrammet (SOU 2015:29). Utredaren ska

  • analysera Yrkesprogramsutredningens förslag om gymnasieskolans teknikprogram i förhållande till sitt uppdrag,
  • om utredaren finner det lämpligt föreslå hur en yrkesinriktning kan införas inom teknikprogrammet och rymmas inom 2 500 gymnasiepoäng, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Tiden för uppdraget förlängs inte. Uppdraget ska i sin helhet redovisas senast den 30 juni 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (4 st)