Proposition från Utbildningsdepartementet

En gymnasieutbildning för alla Prop. 2017/18:183

Publicerad

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen som syftar till att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Förslagen innebär bland annat att stöd ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Detta gäller alla skolformer som omfattas av bestämmelserna om stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Ladda ner:

Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha en
mentor som följer elevens kunskapsutveckling och studiesituation och
som ska uppmärksamma om eleven behöver stöd. Rektorn ska ges ett
förtydligat ansvar att utreda upprepad eller längre frånvaro och kommunernas ansvar för hur ungdomar är sysselsatta (kommunernas aktivitetsansvar) ska justeras för att bli mer träffsäkert.

Strukturen och kvaliteten på introduktionsprogrammen i gymnasieskolan
ska förbättras. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Eleverna ska ha rätt till en garanterad minsta undervisningstid och nyanlända elevers kunskaper ska bedömas vid mottagandet till språkintroduktion. Rätten att fullfölja utbildningen ska knytas till elevens individuella studieplan.

Delar av lagstiftningspaketet föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och
andra delar den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (4 st)