Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Dataskyddsförordningen Dir. 2016:15

Publicerad

Inom kort förväntas EU besluta om en förordning som utgör en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom EU. En särskild utredare ska föreslå de anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell nivå som denna förordning ger anledning till. Syftet är att säkerställa att det finns en ändamålsenlig och välbalanserad kompletterande nationell reglering om personuppgiftsbehandling på plats när förordningen börjar tillämpas.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • undersöka vilka kompletterande nationella föreskrifter, exempelvis processuella bestämmelser, som förordningen kräver,
 • analysera vilka bestämmelser om administrativa sanktionsavgifter och andra sanktioner som Sverige behöver eller bör införa,
 • överväga vilka kompletterande bestämmelser om till exempel behandling av känsliga personuppgifter och personnummer som bör införas i den svenska generella regleringen,
 • undersöka om det finns behov av generella bestämmelser för personuppgiftsbehandling utanför EU-rättens tillämpningsområde, och
 • lämna sådana författningsförslag som är behövliga och lämpliga.

I uppdraget ingår inte att överväga eller lämna förslag till grundlagsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 maj 2017.

Pressmeddelande: EU:s nya dataskyddsförordning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Dataskyddsförordningen

  Inom kort förväntas EU besluta om en förordning som utgör en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom EU. En särskild utredare ska föreslå de anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell nivå som denna förordning ger anledning till. Syftet är att säkerställa att det finns en ändamålsenlig och välbalanserad kompletterande nationell reglering om personuppgiftsbehandling på plats när förordningen börjar tillämpas.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ny dataskyddslag

  Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs. Vidare föreslås att vissa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ändras.

Proposition (1 st)

 • Ny dataskyddslag

  Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs. Vidare föreslås att vissa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ändras.