Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Indelningskommittén Dir. 2017:72

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 2 juli 2015 att ge en kommitté i
uppdrag att bl.a. föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting (dir. 2015:77). Kommittén har antagit namnet Indelningskommittén. Regeringen beslutar nu att detta uppdrag och tillhörande deluppdrag ska utgå. Kommittén ska inte heller utreda länsstyrelsernas organisation eller lämna förslag till hur det regionala utvecklingsansvaret ska tilldelas
landstingen. Kommittén behåller dock uppdragen i fråga om
beteckningen för kommuner på regional nivå och statliga
myndigheters regionala indelning. När det gäller det regionala
utvecklingsansvaret behåller kommittén uppdraget rörande
finansiering av förvaltningsutgifter.

Kommitténs uppdrag i fråga om statliga myndigheters
regionala indelning förtydligas. Kommittén ska föreslå en
samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för
vilka en geografisk samordning är relevant för staten som helhet
samt för kommuner och landsting. Vidare får kommittén i
uppdrag att föreslå en reglering i lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting (indelningslagen) om vilken hänsyn som ska tas till berörda landstings och kommuners samt befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen. Kommittén får också i
uppdrag att kartlägga landstingens samverkan och redogöra för
hur landstingen ser på den framtida utvecklingen när det gäller
samverkan.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i sin helhet slutredovisas
senast den 28 februari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1)