Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ny indelning av län och landsting Dir. 2015:77

Publicerad

Ladda ner:

En kommitté, bestående av en ordförande och en vice
ordförande, ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning som
innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting.
Kommittén ska utgå från vilka behov medborgare och
näringsliv har i olika frågor bl.a. transporter, arbetsmarknad,
hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö.
Kommittén bör därför i sitt arbete utgå från kommungränser
och gränserna för de s.k. arbetsmarknadsregionerna eller
funktionella regionerna. Syftet är att skapa en ändamålsenlig
indelning och effektiva organisationer som medför bestående
fördelar bl.a. genom en bättre anpassning till demografiska,
näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden. Indelningen
ska också ge stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade
landstingen, bättre överensstämmelse mellan medborgarnas
behov och deras möjligheter att utöva demokratiskt inflytande
samt ökade möjligheter till ansvarsutkrävande.

Kommittén ska senast den 29 februari 2016 till regeringen lämna en delredovisning som innefattar en lägesbeskrivning av dialogen med berörda parter, förslag på den fortsatta processen och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget. Kommittén ska lämna en motsvarande delredovisning senast den 31 januari 2017. Om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén lämna ett delbetänkande senast den 30 juni 2016.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.

Pressmeddelande: Nu inleds arbetet med Sveriges framtida regionala indelning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1)