Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Biometri i brottsbekämpningen Dir. 2021:34

Publicerad

En särskild utredare ska se över förut­sätt­ningarna för att använda biometri som verktyg i brotts­bekämp­ningen. Syftet är att fler personer som miss­tänks för brott ska kunna identi­fieras med hjälp av finger­avtryck, dna, ansikts­bilder eller liknande informa­tion om individu­ella känne­tecken. Upp­draget gäller de rättsliga möjlig­heterna att samla in, lagra och använda sådan information.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • lämna förslag som gör att finger­avtryck, dna, ansikts­bilder eller liknande informa­tion om personer som är miss­tänkta eller dömda för brott kan samlas in för regist­rering i Polis­myndig­hetens register på ett mer enhetligt, heltäckande och ända­måls­enligt sätt än i dag,
  • lämna förslag som gör att informa­tionen kan lagras i Polis­myndig­hetens register på ett mer enhetligt och ända­måls­enligt sätt än i dag,
  • ta ställ­ning till om Polis­myndig­heten ska kunna använda ansikts­bilder eller finger­avtryck från brotts­utred­ningar för att söka i t.ex. pass­registret, Trans­port­styrel­sens register över körkort eller Migra­tions­verkets register i syfte att identi­fiera personer som miss­tänks för brott, och
  • lämna nödvändiga författ­nings­förslag.

Utredaren ska noga väga behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning mot den enskildes rätt till skydd för sin person­liga integritet.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 februari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Biometri

    Utredningens uppdrag har samman­fattnings­vis varit att lämna förslag som bidrar till att fler gärnings­män ska kunna identi­fieras med hjälp av biometri. Förslagen ska leda till att biometriska underlag och upp­gifter kan samlas in och regist­reras på ett mer enhetligt, heltäckande och ända­måls­enligt sätt än vad som är möjligt i dag.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Biometri i brottsbekämpningen

    Dna, fingeravtryck, ansiktsbilder och liknande information om individuella kännetecken som kan användas för biometrisk analys är ofta av avgörande betydelse för att kunna identifiera personer som har gjort sig skyldiga till brott. För att fler brott ska kunna klaras upp och fler gärningsmän lagföras behöver de brottsbekämpande myndigheterna utökade möjligheter att använda biometri i brottsbekämpningen.

Proposition

Laddar...