Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Publicerad Uppdaterad

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Ladda ner:

Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan författning, i den utsträckning sådana är tillämpliga, och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

---

Vid behov av annat format av lagrådsremissen än de som finns här, ring Regeringskansliets växel 08-405 10 00 och fråga efter Diskrimineringsenheten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

    Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Proposition (3 st)