Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Publicerad

I de fall brott inte kan för­hindras behöver sam­hällets resurser rikta in sig på att minska skade­verk­ningarna av brott och hjälpa de brotts­drabbade. Att det finns ända­måls­enliga regler om ersätt­ning till brotts­offer är en viktig del i det arbetet. Regeringen före­slår därför lag­ändringar för att utvidga brotts­offers rätt till skade­stånd och möjlig­het att få ut sådan ersätt­ning. Det över­gripande syftet med lag­ändringarna är att stärka brotts­offers ställ­ning och minska skade­verk­ningarna av brott.

Ladda ner:

Förslagen handlar bl.a. om att

 • åstadkomma en påtaglig höjning av nivåerna på kränk­nings­ersättning,
 • utvidga rätten till kränk­nings­ersättning för poliser och andra yrkes­grupper med särskild bered­skap,
 • stärka rätten till ersättning för efter­levande anhöriga genom en ny form av ideell ersätt­ning, s.k. särskild anhörig­ersättning,
 • utvidga möjlig­heterna att utmäta frihets­berövande­ersättning till förmån för brotts­offer, och
 • ge fordringar som avser skade­stånd på grund av brott före­träde framför opriori­terade ford­ringar vid löne­utmätning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022, med undantag för lag­ändringen om ändrad före­trädes­ordning vid löne­utmätning som föreslås träda i kraft den 10 september 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

  En särskild utredare ska se över vissa regler som gäller brottsoffers rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sådan ersättning. Syftet är att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ersättning till brottsoffer

  Utredningens huvud­sakliga uppgift har varit att utreda brotts­offers rätt till skade­stånd och deras möjlig­het att få ut sådan ersätt­ning. Det uttalade syftet med upp­­draget har varit att stärka brotts­offers ställning och att minska skade­verk­ningarna av brott.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

  I de fall brott inte kan för­hindras behöver sam­hällets resurser rikta in sig på att minska skade­verk­ningarna av brott och hjälpa de brotts­drabbade. Att det finns ända­måls­enliga regler om ersätt­ning till brotts­offer är en viktig del i det arbetet. Regeringen före­slår därför lag­ändringar för att utvidga brotts­offers rätt till skade­stånd och möjlig­het att få ut sådan ersätt­ning. Det över­gripande syftet med lag­ändringarna är att stärka brotts­offers ställ­ning och minska skade­verk­ningarna av brott.

Proposition (1 st)

 • Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

  I de fall brott inte kan förhindras behöver sam­hällets resurser rikta in sig på att minska skade­verk­ningarna av brott och hjälpa de brotts­drabbade. Att det finns ända­måls­enliga regler om ersätt­ning till brottsoffer är en viktig del i det arbetet. Regeringen föreslår därför lagändringar för att utvidga brotts­offers rätt till skadestånd och möjlig­het att få ut sådan ersätt­ning. Det över­gripande syftet med lagänd­ringarna är att stärka brotts­offers ställning och minska skade­verk­ningarna av brott.