Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utbildningsdepartementet

Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet Prop. 2010/11:113

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I syfte att uppnå ett mer flexibelt studiemedelssystem som är bättre anpassat till vissa högskoleutbildningars studieupplägg föreslås i propositionen att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att studiemedel får lämnas för annan tid än studietid.

Regeringen gör dessutom i propositionen bedömningen att studiemedel bör kunna lämnas för 40 veckor under ett normalstudieår, trots att studier bedrivs under ett färre antal veckor. Studierna bör dock totalt sett omfatta 60 högskolepoäng och bedrivas i minst 36 veckor under ett normalstudieår. Detta bör bara gälla vid högskolestudier på utbildningsprogram som före den 1 januari 2010 har haft ett upplägg som innebär att ett normal-studieår motsvarar mindre än 40 veckor men minst 36 veckor och avse studier som har bedrivits från och med den 1 juli 2008.

Vidare föreslår regeringen dels att en skyldighet för studiestödstagare att lämna aktuell adress till Centrala studiestödsnämnden ska införas, dels att preskriptionstiden för studiestödsfordringar ska förlängas så att en förbättrad återbetalning av studieskulder kan uppnås.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Laddar...