Proposition från Justitiedepartementet

Utlänningsdatalag Prop. 2015/16:65

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag om behandling av personuppgifter i den verksamhet som Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna bedriver enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Ladda ner:

Syftet med lagen är att ge myndigheterna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. En utgångspunkt är att skapa en teknikneutral lag som medger en flexibel tillämpning och som innehåller de bestämmelser som är av central betydelse för integritetsskyddet. I lagen finns bestämmelser om bl.a. ändamålen med behandlingen, myndigheters direktåtkomst till Migrationsverkets uppgifter och de begränsningar som ska gälla för behandlingen av vissa uppgifter.

Bland annat med hänsyn till den nuvarande flyktinginströmningen till Sverige är det vidare betydelsefullt att myndigheterna snabbt får de verktyg som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Regeringen föreslår därför att riksdagen beslutar att motionstiden förkortas till nio dagar.

Den nya lagen föreslås träda i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling, vilket med hänsyn till riksdagsbehandlingen beräknas ske i början av februari 2016.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår ny lag för behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utlänningsdatalag

    Regeringen föreslår en ny lag om behandling av personuppgifter i den verksamhet som Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna bedriver enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Proposition (1 st)

  • Utlänningsdatalag

    Regeringen föreslår en ny lag om behandling av personuppgifter i den verksamhet som Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna bedriver enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.