Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Ett förnyat programkontor SOU 2006:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens förslag syftar till att ge Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK) 1. förutsättningar att organisera sin verksamhet så att uppgiften att mobilisera det svenska utbildningssamhället för EU:s nya utbildningsprogram för livslångt lärande sätts i centrum, 2. en starkare ställning i internationaliseringsarbetet inom utbildningsområdet med större möjligheter att se EU-programmet i relation till utbyte och samarbete i övrigt och till mobiliteten i stort. Utredningen föreslår · att IPK:s uppdrag vidgas till att innefatta en tydlig strategisk roll i fråga om internationellt utbyte och mobilitet inom utbildningsområdet, · att IPK får ansvar för uppföljning och utvärdering avseende "free movers", · att de uppgifter i fråga om information om utlandsstudier som ankommer på Högskoleverket förs över till IPK, · att stödet till arbetsplatsförlagd utbildning i andra länder förs över från Skolverket till IPK och, såvitt gäller berörda länder, samordnas med insatserna inom Leonardo da Vinci-delen av det · nya EU-programmet, · att ansvaret för det s.k. e-twinning-programmet förs över från Myndigheten för skolutveckling till IPK, · att ansvaret för programmet Erasmus Mundus förs över från Högskoleverket till IPK, · att ansvaret för informationsnätverket Eurydike förs över från Utbildnings- och kulturdepartementet till IPK, · att programmet "Ett år i Frankrike/Spanien/Tyskland/Österrike" och, såvitt gäller verksamhet som har motsvarighet inom EU-programmet, skolstipendierna samordnas med EU-programmets Comenius- och Leonardo da Vinci-delar, · att en ordning där personal från IPK placeras regionalt genomförs och att olika modeller för denna organisation prövas med hänsyn till förutsättningarna i olika regioner, · att högskolornas uppdrag avseende internationalisering kompletteras med riktlinjer för utnyttjande av EU-programmet bl.a. vad gäller möjligheten att inordna perioder av utlandsstudier I olika programutbildningar, · att IPK får i uppdrag att i samråd med CSN följa i vad mån reglerna för studiestöd medför att studenter i mindre utsträckning väljer att förlägga sin utbildning utomlands.

Laddar...