Mångfald och räckvidd ID-nummer: SOU 2006:8

Ansvarig: Kulturdepartementet

Presskommittén 2004 anser att regelverket avseende driftsstöd ska ges en mera offensiv utformning. I fråga om distributionsstöd lämnar kommittén förslag som bedöms bidra till att tidningsföretag även i framtiden ska kunna distribuera sina dagstidningar till rimliga priser.

Ladda ner:

Målsättningen med kommitténs förslag om driftsstöd är att tidningsföretag ska stimuleras att i så hög utsträckning som möjligt öka sin dagstidnings upplaga och periodicitet. I linje härmed föreslår kommittén att mera defensivt utformade bestämmelser om driftsstöd mönstras ut.

I fråga om distributionsstöd lämnar kommittén förslag som bedöms bidra till att tidningsföretag även i framtiden ska kunna distribuera sina dagstidningar till rimliga priser. Förslagen i denna del är särskilt inriktade på åtgärder som stärker samdistributionssystemet samt åtgärder av betydelse för distribution av överspridda dagstidningar och dagstidningar i mera glesbebyggda områden.

För att stimulera dagstidningsföretag att inleda försöksverksamhet med elektronisk distribution som ett alternativ till distribution av tryckta dagstidningar föreslår kommittén att det inrättas ett tillfälligt distributionsstöd.

Härutöver lämnar kommittén förslag som underlättar utgivning av dagstidningar som inte i huvudsak är skrivna på svenska samt förslag om en ny jämkningsregel för driftsstödsberättigade dagstidningar som distribuerar sin upplaga helt eller delvis på elektronisk väg.

Följande förslag kan särskilt lyftas fram:

 • Driftsstödet räknas upp för samtliga tidningskategorier utom storstadstidningar.
 • Det sammanlagda årliga allmänna driftsstöd en storstadstidning som högst kan berättiga till sänks med 4,5 mnkr. Sänkningen sker stegvis med 1,5 mnkr per år och inleds från och med år 2007.
 • Dagstidningar som ägs av ett företag eller ingår i en koncern som har ägarintresse också i annan dagstidningsutgivning på samma utgivningsort ska alltjämt kunna berättiga till driftsstöd.
 • En allmän förutsättning för att en dagstidning som ägs av ett företag eller ingår i en koncern som har ägarintresse också I annan dagstidningsutgivning på samma utgivningsort ska berättiga till driftsstöd ska vara att dagstidningen har ett eget redaktionellt innehåll som utgör minst 60 procent av dess totala redaktionella innehåll.
 • Gränsen för storleken på den abonnerade upplaga en dagstidning måste uppnå för att berättiga till driftsstöd sänks från 2 000 exemplar till 1 500 exemplar.
 • Endast dagstidningar som överskrider högsta gräns för hushållstäckning ska kunna berättiga till avvecklingsstöd.
 • En gemensam trappa för driftsstöd införs för samtliga lågfrekventa dagstidningar. · Högsta hushållstäckningsgrad för att en lågfrekvent dagstidning ska berättiga till driftsstöd höjs till 30 procent.
 • Lågfrekventa driftsstödsberättigade dagstidningar ges utökade möjligheter att marknadsföra sin egen tidning utan att förlora rätten till driftsstöd.
 • Lågfrekventa dagstidningar som underskrider lägsta gräns för abonnerad upplaga ska inte ha rätt till fortsatt tidsbegränsat driftsstöd.
 • Principen om likapris inom ramen för en presstödsberättigad samdistribution utvidgas.
 • Ett särskilt distributionsstöd införs i presstödsförordningen (1990:524).
 • Ett tillfälligt distributionsstöd införs för att stimulera dagstidningsföretag att inleda försöksverksamhet med elektronisk distribution av dagstidningar som ett alternativ till distribution av tryckta dagstidningar.
 • Dagstidningar som inte i huvudsak är skrivna på svenska kan berättiga till driftsstöd även om tidningen saluförs utomlands.
 • En driftsstödberättigad dagstidning vars abonnerade upplaga helt eller till viss del distribueras elektroniskt berättigar till jämkat driftsstöd.