Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

I rättan tid? Om ålder och skolstart SOU 2010:67

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet "I rättan tid? Om ålder och skolstart" (SOU 2010:67) föreslår utredningen en försöksverksamhet med möjlighet att börja grundskolan vid höst- och vårterminernas början. Förslaget innebär att barn i försöksverksamheten kan börja skolan på höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år, på vårterminen det kalenderår barnet fyller sju år, på höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år (reguljär start) och på vårterminen det kalenderår barnet fyller åtta år. Det är föräldrarnas val som styr tidpunkten för barnets skolstart. Detta efter samtal med personal i förskola/förskoleklass. Försöket avser grundskolan, både kommunala som fristående skolor. De kommuner som vill delta i försöksverksamheten föreslås ansöka om deltagande till Skolverket.

Bakgrund

Den 29 oktober 2009 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera och föreslå hur införandet av en försöksverksamhet med flexibel skolstart i grundskolan kan genomföras (dir. 2009:98). Utredningen antog namnet Utredningen om flexibel skolstart i grundskolan (U 2009:06).

Utredningens uppdrag har bland annat varit att föreslå en försöksverksamhet med flexibel skolstart så att effekterna på elevers resultat kan utvärderas. Även andra aspekter, t.ex. elevers sociala utveckling ska belysas. Dessutom ska det ingå att se över om försöksverksamheten medför några ekonomiska konsekvenser och i så fall vilka.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...