Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Sexualbrottslagstiftningen - utvärderingen och reformförslag SOU 2010:71

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att dels utvärdera tillämpningen av 2005 års sexualbrottsreform, dels utreda och ta ställning till om det nuvarande kravet på tvång som grund för straffansvar för våldtäkt bör ersättas med ett krav på bristande samtycke, samt att analysera frågan om Sveriges tillträde till Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och vilka lagändringar som i så fall kan krävas.

Utredningen föreslår flera förändringar i sexualbrottslagstiftningen, bland annat att:

  • våldtäktsbestämmelsen utvidgas så att fler fall av sexuella utnyttjanden blir att bedöma som våldtäkt,
  • ett helt nytt och samtyckesbaserat brott - sexuellt övergrepp - införs,
  • tillämpningsområdet för bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas,
  • straffskalorna för sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn skärps,
  • bestämmelsen om sexuellt ofredande utvidgas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)