Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ersättning till brottsoffer SOU 2021:64

Publicerad

Utredningens huvud­sakliga uppgift har varit att utreda brotts­offers rätt till skade­stånd och deras möjlig­het att få ut sådan ersätt­ning. Det uttalade syftet med upp­­draget har varit att stärka brotts­offers ställning och att minska skade­verk­ningarna av brott.

Ladda ner:

Uppdraget kan samman­fattas i fyra huvud­frågor:

  1. I vilken utsträckning bör nivåerna på kränk­nings­ersättning höjas?
  2. I vilken utsträckning bör polisers och vissa andra yrkes­gruppers rätt till kränk­nings­ersättning utvidgas?
  3. Hur kan efter­levande anhörigas rätt till ideellt skade­stånd stärkas?
  4. Hur bör reglerna om förbud mot utmät­ning av skade­stånd med anledning av ett frihets­berövande ändras för att i större utsträck­ning möjlig­göra utmät­ning till förmån för brotts­offer?

I anslutning till den fjärde frågan har utred­ningen också tagit upp frågan om en ändrad företrädes­​ordning vid utmätning av lön m.m.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

    En särskild utredare ska se över vissa regler som gäller brottsoffers rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sådan ersättning. Syftet är att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ersättning till brottsoffer

    Utredningens huvud­sakliga uppgift har varit att utreda brotts­offers rätt till skade­stånd och deras möjlig­het att få ut sådan ersätt­ning. Det uttalade syftet med upp­­draget har varit att stärka brotts­offers ställning och att minska skade­verk­ningarna av brott.

Lagrådsremiss

Proposition