Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning SOU 2021:79

Publicerad

Utredningen Ett moderniserat konsumentskydd har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

En särskild utredare har haft i uppdrag att ta ställning till hur ett nytt EU-direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt samt att analysera vissa frågor gällande det skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som trädde i kraft 2018. I delbetänkandet Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17), som överlämnades till regeringen den 31 mars 2021, redovisades uppdraget om genomförande av EU-direktivet. I slutbetänkandet, som överlämnades till regeringen den 12 oktober 2021, behandlas skriftlighetskravet vid telefonförsäljning.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett moderniserat konsumentskydd

    I lagrådsremissen föreslår regeringen åtgärder som innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet.

Proposition (1 st)

  • Ett moderniserat konsumentskydd

    I propositionen föreslås åtgärder som innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet.