Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ett moderniserat konsumentskydd SOU 2021:17

Publicerad

Utredningen Ett moderniserat konsumentskydd har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

En särskild utredare har haft i uppdrat att ta ställning till hur ett nytt EU-direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt. Direktivet reviderar fyra befintliga konsumentskyddsdirektiv som rör avtalsvillkor, prisinformation, otillbörliga affärsmetoder respektive konsumenträttigheter. Vidare ska utredaren analysera vissa frågor gällande det skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som trädde i kraft 2018.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett moderniserat konsumentskydd

    I lagrådsremissen föreslår regeringen åtgärder som innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet.

Proposition (1 st)

  • Ett moderniserat konsumentskydd

    I propositionen föreslås åtgärder som innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet.