Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ett moderniserat konsumentskydd SOU 2021:17

Publicerad

Utredningen Ett moderniserat konsumentskydd har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

En särskild utredare har haft i uppdrat att ta ställning till hur ett nytt EU-direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt. Direktivet reviderar fyra befintliga konsumentskyddsdirektiv som rör avtalsvillkor, prisinformation, otillbörliga affärsmetoder respektive konsumenträttigheter. Vidare ska utredaren analysera vissa frågor gällande det skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som trädde i kraft 2018.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett moderniserat konsumentskydd

    Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur EU-direktivet om moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt. Inom ramen för utredningen ska även vissa frågor rörande skriftlighetskravet vid telefonförsäljning behandlas.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition