Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ett moderniserat konsumentskydd Dir. 2020:13

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur EU-direktivet om moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt. Inom ramen för utredningen ska även vissa frågor rörande skriftlighetskravet vid telefonförsäljning behandlas.

Ladda ner:

I november 2019 antogs ett direktiv om moderniserat konsumentskydd inom EU. Det nya direktivet reviderar de befintliga EU- direktiven om oskäliga avtalsvillkor, otillbörliga affärsmetoder, prisinformation och konsumenträttigheter, som bland annat ligger till grund för avtalsvillkorslagen, marknadsföringslagen, prisinformationslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Det nya direktivet innebär bland annat att medlemsstaterna ska införa kännbara sanktionsavgifter vid allvarliga överträdelser av vissa konsumentskyddsregler.

Direktivet innebär därutöver bland annat ett utökat informationsansvar för vissa marknadsplatser på internet, krav på reklammarkering av betalda sökresultat och vissa anpassningar till reglerna i de nyligen antagna direktiven om köprättsliga regler för varor respektive digitalt innehåll.

Utredaren ska även ta ställning till vissa frågor rörande det skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som trädde i kraft 2018.

Anne Kuttenkeuler, hovrättsråd i Svea hovrätt, har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 13 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett moderniserat konsumentskydd

    I lagrådsremissen föreslår regeringen åtgärder som innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet.

Proposition (1 st)

  • Ett moderniserat konsumentskydd

    I propositionen föreslås åtgärder som innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet.

Laddar...