Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ett moderniserat konsumentskydd

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen åtgärder som innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet.

Ladda ner:

Förslagen innebär att det måste framgå om den som erbjuder en produkt till försäljning på en marknadsplats online är näringsidkare eller inte. Vidare ställs krav på information om vilka kriterier som främst bestämmer rankningen av digitalt presenterade produkter och om, och i sådana fall på vilket sätt, det säkerställs att konsumentrecensioner kommer från konsumenter. Förslagen innebär också att om en produkt tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts ska uppgift om det tidigare priset anges. Det införs även förbud mot vidareförsäljning av biljetter till evenemang om näringsidkaren har köpt biljetterna genom användning av automatiserade medel. Distansavtalslagens tillämpningsområde föreslås justeras till att omfatta avtal som innebär betalningsförpliktelser och vissa fall där personuppgifter tillhandahålls. Näringsidkarens skyldighet att ge konsumenten information innan ett avtal ingås utvidgas. Vissa bestämmelser om ångerrätten i distansavtalslagen föreslås också ändras, bl.a. när det gäller digitalt innehåll och digitala tjänster samt reparationer som har fullgjorts.

Lagrådsremissen innehåller också förslag om att möjligheterna att påföra marknadsstörningsavgift ska utvidgas och att det ska införas en möjlighet att påföra en näringsidkare en sanktionsavgift vid överträdelser av avtalsvillkorslagen. Syftet är att skydda konsumenter mot allvarliga överträdelser av de konsu­mentskyddande reglerna.

Förslagen i lagrådsremissen genomför ett EU-direktiv från 2019 om ett moderniserat konsumentskydd och innebär lagändringar i avtalsvillkorslagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett moderniserat konsumentskydd

    I lagrådsremissen föreslår regeringen åtgärder som innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet.

Proposition (1 st)

  • Ett moderniserat konsumentskydd

    I propositionen föreslås åtgärder som innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet.

Laddar...