Bekämpning av terrorism

Området beskriver hur Sverige, enskilt och tillsammans med andra stater arbetar för att möta hotet från terrorismen. Det omfattar också frågor om lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ansvariga för bekämpning av terrorism

Ansvarigt statsråd

Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer Justitie­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om bekämpning av terrorism

  • Det ska vara straffbart att delta i en terroristorganisation

    Att delta i och finansiera deltagande i en terroristorganisation ska vara straffbart, det föreslår regeringen. Det innebär en ytterligare förstärkning av det straffrättsliga regelverket för att motverka hotet från terrorismen. Förslaget presenterades på en pressträff med justitieminister Gunnar Strömmer.

  • Krafttag mot terrorismmaterial på nätet

    Regeringen har beslutat om en lag­råds­remiss som syftar till att ge Polis­myndig­heten effekti­vare verktyg för att för­hindra att terrorism­innehåll sprids på internet. Lag­förslaget kom­plet­terar en EU-förord­ning på området.

    – De förslag som regeringen nu går fram med vässar Polis­myndig­hetens möjlig­heter att bekämpa terrorism. Det är viktigt att myndig­heten har de verktyg som krävs för att på ett effektivt sätt mot­verka de krafter i sam­hället som vill injaga rädsla och är lik­giltiga inför om oskyl­diga drabbas, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Innehåll om bekämpning av terrorism

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 264 träffar.