Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Digitalisering av offentlig sektor

Uppdaterad

Civilminister Ardalan Shekarabi är ansvarig minister för frågor om digital förvaltning. Här finns information om hur regeringen arbetar med frågan och länkar till sidor med mer information.

En myndighet med samlat ansvar

Den 1 september inrättades Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i Sundsvall. Myndighetens huvudsakliga uppgifter består i att

  • samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig,
  • ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen
  • bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och
  • följa och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.

Anna Eriksson generaldirektör för nya Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning

Ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn till Sundsvall

Stora satsningar på digitalisering av den offentliga sektorn i höstbudgeten

Regeringen utreder hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att samla ansvaret hos en myndighet

Digitalt först

Digitalt först är regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige som genomförs under 2015–2018. Programmet är en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen på området och skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning.

Digitalt först är även en princip som säger att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och företag. Idag är skillnaderna stora beroende på var du bor i landet och vilken myndighet du möter. För att överbrygga dessa och möta individens behov behöver stat, kommun och landsting gå hand i hand. Det offentliga behöver samverka genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter om det ska vara möjligt att säkerställa förtroendet för offentlig sektor. Målet är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med det offentliga Sverige. Vi måste tänka digitalt först och se förvaltningen som en digital förvaltning, där man inte ska behöva lämna samma uppgifter flera gånger. 

Regeringen tecknar avsiktsförklaring med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för digital förnyelse av det offentliga Sverige

Ett antal myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att verka för digitalt först och leda digitaliseringen inom sina områden:

Smartare samhällsbyggnadsprocess för att öka bostadsbyggandet (Lantmäteriet tillsammans med Boverket)

Smartare miljöinformation för att nå våra miljömål (Naturvårdsverket)

Förenkla för restaurangföretagare genom verksamt.se (SKL tillsammans med Tillväxtverket och Bolagsverket)

Programmet Digitalt först innehåller ett antal reformer för att öka takten i digitaliseringen av offentlig sektor.

Nationell digital infrastruktur

Skattebetalare betalar idag för liknande it-lösningar i olika myndigheter, kommuner och landsting. Det finns därför stora effektivitetsvinster med att inrätta en nationell digitala infrastruktur som underlättar för myndigheter, kommuner och landsting att fokusera på sin kärnverksamhet istället för att lösa problem andra redan löst. Från och med 2017 finansieras därför prioriterade nationella digitala tjänster och grunddata centralt. Nästa steg är att se över hur flera nationella digitala tjänster kan utvecklas för hela den offentliga sektorn.

Regeringen ser över styrningen av digitala tjänster

Skatteverket får i uppdrag att följa upp anslutningen till Mina meddelanden

E-legitimationsnämnden

Ekonomistyrningsverket får i uppdrag att främja e-handel

Ökad digital mognad

Det behövs en ökad digital kompetens på alla nivåer i offentlig sektor, från politisk ledning, till styrgrupper hela vägen ned till medarbetare. 45 miljarder kronor läggs årligen på it inom offentlig sektor och det är därför viktigt att beställare av it är kompetenta. Som ett led i att stärka kompetensen och samordningen har regeringen gett Ekonomistyrningsverket i uppgift att kartlägga och jämföra it-kostnader mellan olika myndigheter. Kartläggningen ska ge en bild av de samlade utgifterna som finns inom it. Regeringen avser även att se över behovet av en central funktion som ska vara till stöd för alla myndigheter.

Regeringen ger Ekonomistyrningsverket ny roll i digitaliseringen

Digital innovationsförmåga

I ett informationssamhälle är data själva kärnan i ekonomin. Trots att Sverige är ett av världens mest transparenta och öppna länder är data en underutnyttjad tillgång. Det är helt enkelt inte tillräckligt enkelt för företag eller andra organisationer att hitta eller använda offentlig data. Här har staten ett ansvar att ge rätt förutsättningar. Regeringen har därför gett Riksarkivet i uppdrag att främja öppna data. Nyligen beslutade regeringen att SMHI ska arrangera Hack for Sweden för att stimulera till att lösa utmaningar på nya sätt.

Regeringen öppnar dörren för mer öppen data

Regeringen stödjer Hack for Sweden

Juridik för en digital förvaltning

Lagar och förordningar är grunden till ett rättssäkert samhälle. De behöver samtidigt vara förenliga med den snabba utveckling vi nu ser inom digital förvaltning genom att ge tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan. Därför har regeringen tillsatt en utredning som ska kartlägga och föreslå ändringar i den lagstiftning som i onödan försvårar för digitalisering av offentlig sektor.

Rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning

Digigov

En gång om året arrangerar regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) toppledarforumet Digigov. Digigov är en mötesplats för digitalisering av det offentliga Sverige och vänder sig till beslutsfattare i offentlig sektor, näringsliv och akademi. Under Digigov håller regeringens råd för digitalisering av det offentliga Sverige ett öppet möte. 2017 arrangeras Digigov 5-6 december.

Mer om Digigov

Regeringen tillsätter råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige

Ny myndighet och fördjupat samarbete med SKL fokus på årets Digigov

 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.