Artikel från Finansdepartementet

Hållbar finansmarknad

Regeringen arbetar aktivt för en hållbar finansmarknad. Flera åtgärder har genomförts för att få finansmarknaden att investera mer hållbart och arbetet fortsätter.

Det finns en bred samsyn om att finansmarknaden har en viktig roll att spela när det gäller utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det gäller att komma bort ifrån investeringar i exempelvis fossila tillgångar och styra mot hållbara investeringar. Det finns också ett riksdagsbundet mål för finansmarknadspolitiken som säger att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Det innebär att finansmarknadens aktörer ska beakta miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter (ESG-målen).

EU:s nya taxonomi

EU:s nya taxonomi, är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller ej. Syftet är att säkerställa så att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas ”gröna”. 

Taxonomi ska göra det enklare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar

Initiativ för en hållbar finansmarknad

Hållbarbetsarbetet inom finansmarknadsområdet är brett, många åtgärder har genomförts och fler planeras och kommer att genomföras. Några exempel på beslut och åtgärder som tagits är:

Emittering av gröna obligationer 

Utredning om grönt sparande 

Nya regler för AP-fonderna med krav på hållbarhet i förvaltningen.

Hållbarhetskrav på alla nya fonder inom premiepensionssystemet

Ny lagstiftning med krav på redovisning av hållbarhetsarbete

Svanenmärkta fonder

Klimatrisker är integrerat i den ordinarie tillsynen av finansmarknaden

Stockholm Sustainable Finance Center

Klimatrisker påverkar den finansiella stabiliteten

Enligt det internationella energiorganet IEA, måste två tredjedelar av dagens kända reserver av fossila bränslen stanna kvar i marken om målet om att hålla den globala temperaturhöjningen under två grader ska hållas. Att ha hög exponering mot fossila tillgångar kan alltså vara en risk då åtgärder i linje med målet om att hålla den globala temperaturökningen under två grader kommer göra vissa investeringar i fossila tillgångar värdelösa.

Klimat- och miljörisker kan komma att ha stor inverkan på storleken på våra pensioner och även finansiell stabilitet. Under förra mandatperioden infördes dialoger med svenska banker om integrering av hållbarhetsfaktorer i deras kredit- och låneverksamhet. Detta resulterade i ett industriinitiativ om bankernas offentliggörande av hur de implementerar hållbarhetsstrategier i deras kreditgivning. Enligt Finansinspektionen har integrationen förbättrats år 2018 jämfört med 2015 och bankerna har allokerat mer resurser till hållbarhet. Slutsatsen är dock att det fortfarande finns rum för förbättringar och regeringen avser att fortsätta dialogen med de svenska bankerna.

En handlingsplan för hållbar finansmarknad 

Kommissionen har lagt en färdplan för att stärka finansieringens roll för att uppnå en välfungerande ekonomi som också kan uppfylla miljömässiga och sociala mål. Handlingsplanen är ett av de viktigaste stegen mot genomförandet av det historiska Parisavtalet och EU:s agenda för hållbar utveckling.
Syftet med handlingsplanen är att:

  1. styra kapitalflödena till hållbara investeringar för att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla,
  2. hantera finansiella risker till följd av klimatförändringar, resursutarmning, miljöförstöring och sociala frågor, och
  3. främja öppenhet och långsiktighet i finansiell och ekonomisk verksamhet.

Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt

Kommissionens pressmeddelande: Hållbar finansiering - Finanssektorn som en kraftfull aktör i kampen mot klimatförändringar

Fakta: ESG-målen

Både i Sverige och internationellt används inom området s.k. ESG-mål, (Environment, Social and Governance) för att strukturera och tydliggöra ett ansvarsfullt agerande:

• Miljömässiga aspekter avser påverkan på miljö och klimat, och kan kopplas, exempelvis, till EU:s 2020-mål eller målet om att den globala ökningen av medel-temperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån.

• Den sociala aspekten innebär att hänsyn ska tas till frågor som rör socialt ansvarstagande, såsom mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.

• Bolagsstyrning syftar till styrningsfrågor och innefattar bl.a. att utforma en reglering avseende aktieägares rättigheter och frågor om ansvarsutkrävande för ledande befattningshavare.