Hållbar finansmarknad

Regeringen arbetar aktivt för en hållbar finansmarknad. Ett antal åtgärder har redan genomförts för att få finansmarknaden att investera mer hållbart och arbetet fortsätter.

Det finns en bred samsyn om att finansmarknaden har en viktig roll att spela när det gäller utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det gäller att komma bort ifrån investeringar i exempelvis fossila tillgångar och styra mot hållbara investeringar. Sedan 2015 finns ett nytt mål för finansmarknadspolitiken som säger att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Det innebär att finansmarknadens aktörer ska beakta miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter, de s.k. ESG-målen.

- Det kommer allt fler initiativ från finansmarknaden för att bidra till en hållbar värld. Man ser det som ett sätt att ta ansvar, men också som ett sätt att ta affärsmässigt kloka beslut, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Skr. 2015/16:69 Politik för hållbart företagande
Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 2 s.19

Hållbara investeringar kan ge bättre avkastning

Hållbarbetsarbetet inom finansmarknadsområdet är ett brett arbete. Det kan bland annat handla om att underlätta för småsparare genom att öka jämförbarheten mellan olika finansiella instrument. Det underlättar för både privatpersoner, företag och institutionella investerare att göra medvetna val och bidra till en ansvarsfull utveckling. Ett exempel på detta är miljömärkning av fonder.

- Det kan också handla om att använda verktygen på försäkringsmarknaden, exempelvis genom särskilt utformade försäkringsvillkor för riskreducering, bonus på premier eller nedsättning av självrisker för att främja hållbarhet, säger Per Bolund.

En fråga som regeringen låtit utreda är kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Här visar en rapport från Finansinspektionen att åtgärder behövs för att öka transparensen i utlåningen och göra det lättare för exempelvis småsparare att göra hållbara val när de väljer bank. Bankföreningen har tillsammans med ett antal banker enats om standardiserad information som beskriver hur de beaktar hållbarhet i sin kreditgivning till företag. Informationsbladet publiceras på respektive banks hemsida och är riktat till konsumenter som vill få en snabb överblick över hur olika banker arbetar med hållbarhet, till vilka företagssektorer de lånar ut, och vilka sektorer de undviker. Ambitionen är att alla medlemsbanker ska publicera motsvarande informationsblad senast vid årsskiftet 2017/18.

- Vi vet att en stor del av bankernas utlånade medel är kapital som bankkunderna sparar i banken. Vi ser detta som ett positivt första steg för att underlätta för bankkunder att göra hållbara val, säger Per Bolund.

Finansinspektionens rapport: Miljö- och hållbarhetsperspektiv i kreditgivning till företag

Klimatrisker kan påverka den finansiella stabiliteten

Enligt det internationella energiorganet IEA, måste två tredjedelar av dagens kända reserver av fossila bränslen stanna kvar i marken om målet om att hålla den globala temperaturhöjningen under två grader ska hållas. Att ha hög exponering mot fossila tillgångar kan alltså vara en risk då åtgärder i linje med målet om att hålla den globala temperaturökningen under två grader kommer göra vissa investeringar i fossila tillgångar värdelösa. Regeringen har därför gett Finansinspektionen i uppdrag att utreda hur klimatrisker påverkar den finansiella stabiliteten.

- Ska man kunna leverera en bra avkastning i framtiden måste man ta in hållbarhetsaspekterna. Klimat- och miljörisker kan komma att ha stor inverkan på storleken på våra pensioner och även finansiell stabilitet. Det är därför viktigt att finanssektorn adresserar dessa frågor, säger Per Bolund.

Regeringens initiativ för en hållbar finansmarknad

Regeringen har sedan den tillträdde genomfört ett antal initiativ för att verka för en hållbar finansmarknad. Bland annat har följande gjorts:

Samtal med fondbranschen och utredning om hållbara fonder

Under 2015 höll Per Bolund fyra rundabordssamtal med investerare, myndigheter, akademin och civilsamhället för att diskutera hur det ska bli lättare att göra hållbara val som småsparare. Ett fokusområde var investeringars koldioxidfotavtryck. Branschorganisationerna Svensk Försäkring och Fondbolagens Förening har med AP-fondernas rapportering som förebild skapat riktlinjer för hur medlemsföretagen ska rapportera sitt koldioxidfotavtryck.

Artikel: Hållbara investeringar fokus i samtal med finansbranschen
Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck

Ny lagstiftning med krav på redovisning av hållbarhetsarbete

I Fondutredningens uppdrag har ingått att utreda hur jämförbarheten mellan olika fondaktörers hållbarhetsarbete kan öka. Uppdraget omfattar alla hållbarhetsaspekter och CSR, d.v.s. även aspekter som mänskliga rättigheter och etiska placeringar.

I juni 2017 beslutade regeringen om en lagrådsremiss med utgångspunkt från Fondutredningens förslag. I lagrådsremissen föreslås lagändringar som innebär att fondförvaltare ska lämna den information som behövs för förståelsen av fondens förvaltning med avseende på hållbarhet, däribland i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Kravet syftar till att underlätta för investerare att bedöma vilka hållbarhetsaspekter som beaktas vid fondförvaltningen. Det föreslås även en ändring i lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) som innebär att informationskravet avseende hållbarhetsaspekter blir tillämpligt även för de fonder i premiepensionssystemet som Sjunde AP-fonden förvaltar. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2018. Målsättningen att ha ny lagstiftning på plats innan mandatperiodens slut kommer därmed att uppnås.

SOU 2016:45 En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad
Lagrådsremiss Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val
Artikel: Bra hållbarhetsarbete viktig faktor för högre avkastning

Svanenmärkning av fonder

Svanen inledde under 2014 ett arbete för att Svanenmärka fonder. Detta uppdrag kommer från Nordiska Ministerrådet som även bidrar med finansiering.

Kriterierna lanserades enligt plan under 2017 och de första Svanenmärkta fonderna förväntas vara klara till hösten. Kriterierna för märkningen kräver att Svanenmärkta fonder väljer bort, väljer in och arbetar på ett transparent sätt för att påverka företag att arbeta i en hållbar riktning.

Finansinspektionens uppdrag

Regeringen är liksom många andra oroad över vilka konsekvenser klimatförändringarna kan få för Sveriges finansiella stabilitet. Därför fick Finansinspektionen i uppdrag att analysera hur klimatförändringen påverkar den finansiella stabiliteten. Vilka blir effekterna av klimatförändringarna på den finansiella stabiliteten om utsläppen inte minskar? Vilka effekter får en framgångsrik klimatpolitik som håller den genomsnittliga temperaturhöjningen under två grader?

Finansinspektionen redovisade uppdraget i februari 2016. Sedan dess har Finansinspektionen även rapporterat på regeringens uppdrag rörande hur de kan bidra till en hållbar utveckling. I denna rapport uppmanade Finansinspektionen bland annat bankerna att under 2017 utveckla scenarioanalyser över vilka effekter som klimatförändringarna kommer att få på deras verksamhet.

Finansinspektionens rapport: Klimatförändringar och finansiell stabilitet
Finansinspektionens rapport: Hur kan finanssektorn bidra till en hållbar utveckling?

Ökad rapportering av hållbarhetsarbete

För att driva på utvecklingen samt förenkla för investerare har riksdagen röstat för regeringens proposition om att alla företag över en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport . Kraven medför något högre kostnader för bolagen men ökad transparens och insyn för investerare. Det ska bli enklare att ta del av det hållbarhetsarbete som görs och även kunna jämföra bolags tillvägagångssätt.

Prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Utredning om gröna obligationer

I syfte att främja utvecklingen av en hållbar finansmarknad har utredningen om gröna obligationer haft i uppdrag att utreda hur marknaden för gröna obligationer kan utvecklas. I uppdraget ingick även att analysera och lämnaa förslag på processer och rutiner för tredjepartsvalidering av gröna obligationer, samt lämna förslag på vilken information som investerare behöver för att fatta välgrundade investeringsbeslut.

SOU 2017:115 Att främja gröna obligationer

 

Fakta: ESG-målen

Både i Sverige och internationellt används inom området s.k. ESG-mål, (Environment, Social and Governance) för att strukturera och tydliggöra ett ansvarsfullt agerande:

• Miljömässiga aspekter avser påverkan på miljö och klimat, och kan kopplas, exempelvis, till EU:s 2020-mål eller målet om att den globala ökningen av medel-temperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån.

• Den sociala aspekten innebär att hänsyn ska tas till frågor som rör socialt ansvarstagande, såsom mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.

• Bolagsstyrning syftar till styrningsfrågor och innefattar bl.a. att utforma en reglering avseende aktieägares rättigheter och frågor om ansvarsutkrävande för ledande befattningshavare.