Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten om åtgärder på kompetensförsörjningsområdet Diarienummer: Ju2017/06177/PO

Publicerad Uppdaterad

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att vidta ett antal åtgärder som rör kompetensförsörjning och polisutbildningen.

Ladda ner:

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att vidta följande åtgärder.

Kompetensförsörjningsplan
Polismyndigheten ska ta fram en strategisk och långsiktig plan för att säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå i verksamheten. Av planen ska framgå vilka kompetensförsörjningsbehov som finns på kort och lång sikt. Det ska också framgå hur nya resurser till myndigheten kommer att användas för att bidra till största möjliga nytta och effektivitet i verksamheten och därigenom också till de kriminalpolitiska målen att brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka.

Nya lärosäten för polisutbildning
Polismyndigheten ska undersöka förutsättningarna att etablera polisutbildning vid ytterligare två lärosäten i landet, ett i västra Sverige och ett i södra Sverige.

Distansutbildning
Polismyndigheten ska se över behovet av att ytterligare utöka möjligheterna att genomföra polisutbildningen på distans. Om ett sådant behov finns, och om myndigheten finner att det är befogat, ska myndigheten vidta åtgärder för att fler distansutbildningsplatser inrättas.

Rekryteringskampanj
Polismyndigheten ska genomföra en kampanj för att väcka intresse för och informera om polisyrket. Syftet med kampanjen ska vara att attrahera och rekrytera ett ökat antal lämpliga kandidater till polisutbildningen och i förlängningen fler poliser till Polismyndigheten.

Ökad kapacitet i antagningsprocessen
Polismyndigheten ska se över vilka åtgärder myndigheten kan vidta för att säkerställa att samtliga behöriga sökanden till polisutbildningen kan genomgå erforderliga tester. Polismyndigheten ska i detta arbete samråda med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten.

Redovisning av uppdraget

Den del som avser ökad kapacitet i antagningsprocessen ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 november 2017. I övrigt ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 23 maj 2018.

Uppdraget slutredovisades den 22 maj 2018.

Redovisningens missiv och bilagor (pdf)