Remiss av promemorian Skärpta straff för allvarliga brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor Diarienummer: Ju2016/02657/L4

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat promemorian Skärpta straff för allvarliga brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 4 juli 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.