Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Skärpta straff för allvarliga brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor

Publicerad

Ladda ner:

Den övergripande uppgiften i den del av uppdraget som avser en översyn av straffbestämmelserna i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), som redovisas i denna promemoria, har varit att med utgångspunkt i de förändringar av straffbestämmelserna i vapenlagen som trädde i kraft den 1 september 2014 göra en översyn av straffbestämmelserna i lagen och lämna förslag till författningsändringar.

De nuvarande straffskalorna i LBE motsvarar i huvudsak de straffskalor som tidigare gällde för vapenbrott enligt vapenlagen. Den 1 september 2014 höjdes dock straffen för vapenbrott. De ändringar som har gjorts av vapenlagens straffskalor har således inneburit att det finns en obalans mellan straffskalorna i vapenlagen och straffskalorna i LBE.

Utredningens förslag innefattar en ändring av straffskalan för grovt brott mot LBE på så vis att det för grovt brott mot tillståndsplikten, som även fortsättningsvis ska avse endast explosiva varor, ska dömas till fängelse i lägst ett år och högst fyra år samtidigt som det införs ett synnerligen grovt brott där det stadgas fängelse i lägst tre år och högst sex år. På så vis bör straffen för den stora merparten av allvarliga brott mot LBE skärpas samtidigt som möjligheten till en nyanserad straffmätning ökar genom att straffskalan totalt sett blir vidare. Dessutom uppnås enhetlighet med vapenlagen.

I syfte att undvika att straffskalan för okvalificerat brott mot tillståndsplikten ska ligga kant i kant med straffminimum för grovt brott och för att behålla viss överlappning mellan straffskalorna justeras även straffskalan för okvalificerat brott.

Pressmeddelande: Skärpta straff för handgranater och andra explosiva varor

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

    Förekomsten av explosiva varor i kriminella kretsar har ökat. Vissa explosiva varor är påtagligt vapenlika och lika farliga som skjutvapen. Mot bakgrund av det och att straffen för vapenbrott har höjts, föreslår regeringen att straffen skärps för allvarliga brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Proposition (1 st)

  • Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

    Förekomsten av explosiva varor i kriminella kretsar har ökat. Vissa explosiva varor är påtagligt vapenlika och lika farliga som skjutvapen. Mot bakgrund av det och att straffen för vapenbrott har höjts, föreslår regeringen att straffen skärps för allvarliga brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Riksdagsbeslut (1 st)