Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Dnr Ju2015/08872/P

Publicerad

Ladda ner:

Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal explosioner där bland annat handgranater har använts. Förekomsten av handgranater inom kriminella kretsar ökar. Handgranater är små och därmed lätta att gömma i kläder, väskor eller liknande. De kan på mycket kort tid orsaka stora skador.

Petter Asp, professor i straffrätt, får regeringens uppdrag att se över straffbestämmelserna i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Utredaren ska också se över om och hur den så kallade inregränslagen bör förändras.

Pressmeddelande: Skärpta straffbestämmelser för handgranater