Remiss av betänkandet Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling Diarienummer: Fö2017/01697/RS

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat betänkandet Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97).
Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 4 juni 2018.

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän
2 Kammarrätten i Göteborg
3 Förvaltningsrätten i Jönköping
4 Förvaltningsrätten i Malmö
5 Justitiekanslern
6 Domstolsverket
7 Polismyndigheten
8 Säkerhetspolisen
9 Kriminalvården
10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
11 Kustbevakningen
12 Datainspektionen
13 Försvarsmakten
14 Försvarets materielverk
15 Försvarets radioanstalt
16 Totalförsvarets forskningsinstitut
17 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
18 Försäkringskassan
19 Socialstyrelsen
20 Statens institutionsstyrelse
21 Skatteverket
22 Länsstyrelsen i Gotlands län
23 Länsstyrelsen i Västerbottens län
24 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
25 Statens skolverk
26 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor
27 Universitetskanslersämbetet
28 Universitets- och högskolerådet
29 Uppsala universitet
30 Försvarshögskolan
31 Svenska kraftnät
32 Post- och telestyrelsen
33 Trafikverket
34 Transportstyrelsen
35 Sjöfartsverket
36 Statens jordbruksverk
37 Riksarkivet
38 Diskrimineringsombudsmannen
39 Arbetsförmedlingen
40 Borgholms kommun
41 Eksjö kommun
42 Falu kommun
43 Gävle kommun
44 Halmstad kommun
45 Heby kommun
46 Huddinge kommun
47 Håbo kommun
48 Härjedalens kommun
49 Härryda kommun
50 Karlsborgs kommun
51 Karlstad kommun
52 Kumla kommun
53 Luleå kommun
54 Lunds kommun
55 Malmö kommun
56 Mora kommun
57 Mölndals kommun
58 Norrköpings kommun
59 Pajala kommun
60 Stockholms kommun
61 Säffle kommun
62 Trelleborgs kommun
63 Vallentuna kommun
64 Växjö kommun
65 Västerås kommun
66 Ånge kommun
67 Öckerö kommun
68 Örnsköldsviks kommun
69 Östersunds kommun
70 Västernorrlands läns landsting
71 Stockholms läns landsting
72 Civil Rights Defenders
73 Forum för dataskydd
74 Landsorganisationen i Sverige (LO)
75 Officersförbundet
76 PostNord Sverige AB
77 Svenska försvarsutbildningsförbundet
78 Svenska Journalistförbundet
79 Svenska kyrkan
80 Sveriges advokatsamfund
81 Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
82 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
83 Svenskt Näringsliv
84 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
85 Vattenfall AB
86 Vårdföretagarna

SOU 2017:97 Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Remissvar

Här kan du ta del av svaren från de instanser som har ombetts att svara på remissen. Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Publiceringen av remissvaren på denna webbplats görs enbart för att göra det lättare för allmänheten att ta del av svaren. Alla svar och yttranden med anledning av remissen – även yttranden som inte publiceras på webbplatsen – finns med i underlaget för de politiska beslut som remissen föranleder. Om remissen rör lagförslag som granskas av Lagrådet, finns alla yttranden också med i underlaget för Lagrådets granskning.