Remiss från Miljödepartementet

Remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon Diarienummer: M2018/01273/Kl

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de svaren från dem som har ombetts att svara på remissen om förslag om koldioxidnormen för tunga fordon.

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast
den 24 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.