Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemoria om Förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden m m Diarienummer: M2020/00660/R

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de instanser som ombetts besvara remissen av promemorian Förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden och miljösanktionsavgift för överträdelse av förbuden.

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 26 juni 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.