Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken Diarienummer: Ku2020/01900

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 19 mars 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.