Remiss Ds 2020:20 Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. Diarienummer: I2020/02794

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2020:20, Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 26 april 2021. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.